Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: premia podatkowa

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 14.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 poz. 1287) z premii podatkowej mo ...

Przychody

Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego momentu uzyskania przychodu z tytułu rozwiązania rezerw utworzonych zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 poz. 1287) – czyli skorzystania z tak zwanej "premii podatkowej". „Premia podatk ...

Czy podatnik ma prawo skorzystać z premii podatowej w przypadku nie utworzenia rezerwy na pokrycie wierzytelności nieściągalnej?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni PO II/423-4/03 z dnia 17.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 powołanej powyżej ustawy ...

dot. opodatkowania otrzymywanych rat wierzytelności uprzednio zaliczonych na mocy premii podatkowej do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji zlikwidowania działalności gospodarczej

Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Jednocześnie w myśl postanowień wyrażonych w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 20 po ...

Czy istnieje możliwość skorzystania z premii podatkowej księgując ją w koszt uzyskania przychodów jako wierzytelności według wartości brutto?

Na postawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 22.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika że na podstawie ustawy z dnia 30.08.200 ...

1/ Jaki jest tryb postępowania z należnościami przedawnionymi w 2002r., które ujęto w wykazie wierzytelności nieściągalnych ?2/ Czy należności objęte wykazem, które uległy przedawnieniu w 2003r. lub zostały skierowane na drogę postępowania sądowego powinny być zaliczone do przychodów w roku ich przedawnienia ?

Stan faktyczny: Przedsiębiorca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców ( Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ) przystąpił do programu restrukturyzacji i w terminie określonym w ustawie przedłożył do urzędu skarbowego wykaz wierzytelności nieściągalnych, w którym ujął również wierzytelności przedawnione w 2002r. W st ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) – przedsiębiorcy mogą skorzystać z premii podatkowej pod warunkiem, że w terminie złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy rozpoczynający się w 2002 r., w tym również za lata wcz ...

Czy radca prawny ma prawo do skorzystania z premii podatkowej, tj. do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2002 wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności, zaliczonych uprzednio do przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż od 1982 r. jest wpisana na listę radców ...

Czy fakt objęcia restrukturyzacją posiadanych zaległości podatkowych i wydanie decyzji o warunkach restrukturyzacji powoduje utratę prawa do skorzystania z premii podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż fakt objęcia ...

W jakiej wysokości netto czy brutto i w jakim miesiącu ma zarachować do przychodów zapłacone wierzytelności, zaliczone uprzednio w koszty uzyskania przychodów jako wierzytelności nieściągalne oraz skorzystaniu z premii podatkowej?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 7, art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie, w odpowiedzi na w ...

Generowanie strony w 51 ms