Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prezentacja

- w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych dla klientów serwisu.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.05.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania od 01 maja 2004 roku dostawy samochodów przeznaczonych do prób i prezentacji oraz samochodów zastępczych d ...

W zakresie określenia właściwej stawki podatkowej w stosunku do części usług, która będzie realizowana na terenie Japonii.

W dniu 20.12.2004r Spółka złożyła do tutejszego organu wniosek o udzielenie informacji w sprawie określenia miejsca świadczenia usług związanych z organizacją wystawy „EXPO 2005” w Japonii i ustalenia właściwej stawki podatku VAT w stosunku do sprzedaży tych usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach przygotowywanej umowy z Krajową Izbą Gospodarczą z Warszawy ...


Podatnik prosi o wyjaśnienie czy otrzymana na powyższe przedsięwzięcie dotacja jest obrotem i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto zapytuje czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia. Zdaniem Podatnika otrzymana dotacja nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega podatkowi od towarów i usług. W ocenie Podatnika można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stan faktyczny: Podatnik na podstawie umowy otrzymał dotację Wspólnot Europejskich w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Exportowych. Otrzymana dotacja ma być przeznaczona na pokrycie w 58,48% wydatków związanych z prezentacją przez Podatnika biżuterii bursztynowej na międzynarodowych targach. W złożonym wniosku Podatnik podał wartość netto kosztów kwalifikowanych (bez podatku VAT) obejmującyc ...

Czy koszty organizacji dla swoich dealerów wynajmu i przygotowania sali szkoleniowej, parkingu, pomieszczeń hotelowych, wyżywienia uczestników itp. są w całości kosztami uzyskania przychodów? Na spotkaniach prezentowane są nowe produkty, odbywa się szkolenie w ich sprzedaży, prezentowane są wyniki finansowe za rok i strategia biznesowa na rok następny.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Wniosek dotyczy czynności nieodpłatnego przekazania i zużycia towarów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar ...

Czy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży osobom fizycznym urządzeń wielofunkcyjnych, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych może zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup produktów spożywczych, wykorzystywanych do przygotowania prezentacji sprzedawanego urządzenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.06.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - dnia 27.06.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.07.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - dn ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją wyjazdów na rzecz potencjalnych klientów, którzy rozważają zakup ciągnika, ale nie podpisali jeszcze jakiejkolwiek umowy ze Spółką, stanowią wydatki na reprezentację i reklamę niepubliczną, w związku z czym Wnioskująca może zaliczyć omawiane wydatki do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu do wysokości 0,25% przychodów?

W dniu 27 września 2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 18 listopada 2005r. oraz w dniu 13 grudnia 2005r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w celu zwiększenia sprzedaży dystrybuowanych ciągników organizuje wyjazdy o charakterze szkoleniowym dla swo ...

Czy wydatki związane z odbiorem samochodu (zakup paliwa itp.) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz czy podatnik powinien przyjąć statystycznie wielkość wydatków jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 I § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. u. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2005r. ( uzupełnione pismem z dnia 13.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie bezpłatnej umowy użyczenia samochodu stwierdzam ,że: s ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów spożywczych wykorzystywanych w czasie prezentacji urządzeń wielofunkcyjnych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście z dnia 05.09.2005 r., nr PP/443-39/05/MG w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 ...

Generowanie strony w 34 ms