Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycja wspólna

Zapytanie Podatnika dotyczy stosowania art. 15 ust.1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 54, poz.654 ze zmianami) odnośnie współfinansowania budowy infrastruktury.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka aktualnie finansuje trzy inwestycje:I, II, III.Dwie inwestycje są budowane na terenach stanowiących własność Spółki X, natomiast wybudowane obiekty w ramach trzeciej inwestycji z uwagi na uwarunkowanie techniczne są umiejscowione na gruntach Spółki Y i stanowić będą własność Spółki Y. W 2004 roku Spółki zawarły umowę o budowę in ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż niezakończonych obiektów budowlanych, z których pierwszy budowany jest z przeznaczeniem na hotel a drugi w 60% na klinikę ortopedyczną i w 40% na lokale mieszkalne?

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr PP1/7206-37/99/WG z dnia 10.05.1999r. przekazującym do wiadomości pismo Głównego Urzędu Statystycznego znak SR I-WSK-12-535/99 z dnia 18.03.1999r., obiekty budowlane nie są wyrobami w sensie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi deweloperskie polegające na organizowaniu budowy obiektów budowlanych w celu ich sprzedaży klasyfikowane są w podkategoriach ...

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupów towarów związanych z budową budynku mieszkalno-usługowego stosując odpowiednią proporcję - art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie z dnia 03.09.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonuje czynności opodatkowanych s ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy w ramach partycypacji w kosztach inwestycji

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na pismo z dnia 2.12.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy w ramach partycypacji w kosztach inwestycji, wyjaśnia: Gmina Miejska oraz społeczny komi ...

Pomiędzy Gminą D, a poszczególnymi mieszkańcami miejscowości D zostały zawarte umowy, na mocy których mieszkaniec zobowiązuje się do udziału w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości D”. Czy wpłaty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2005 r. nr F-3027/2/05, data wpływu do tut. Urzędu 31.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 11.05.2 ...

Czy dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych z funduszów inwestycyjnych należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki p o s t a n a w i a ...

Czy podatnik może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatek związany z nabyciem prawa do nakładów inwestycyjnych poczynionych na budowę lokalu użytkowego boksu znajdującego się w Domu Handlowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 15.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodó ...

- Dotyczy zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu usług przy realizacji zadania wspólnego oraz warunków przechowywania faktur zakupu.

Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturac ...

Czy w przypadku sprzedaży udziałów Podatnik powinien w miesiącu sporządzenia aktu notarialnego i wystawienia faktury doliczyć do przychodów do opodatkowania całość odliczonych w latach 2000-2002 wydatków? Czy uzyskany przychód ze sprzedaży udziałów powinien zaliczyć do przychodów do opodatkowania w ramach działalności gospodarczej, a wartość niezakończonej inwestycji oraz wartość wieczystego użytkowania gruntu do kosztów podatkowych?

Wnioskodawca w złożonym wniosku dnia 03.03.2006r. przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu lokali. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniósł nakłady na budowę budynku mieszkalnego i rozliczył te wydatki jako nakłady inwestycyjne w działalności gospodarczej. Podatnik 14.12.2000r. nabył część w prawie u ...

Czy wydatek poniesiony z tytułu współinwestowania budowy kanalizacji w świetle obowiązującego prawa podatkowego stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ? po rozpatrzeniu wniosku pana Sz A z dnia 24.02.2006 r., który wpłynął do tut. organu w dni ...

Generowanie strony w 4 ms