Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zamiar

Czy dochody uzyskiwane z pracy za granicą (w Stanach Zjednoczonych), z racji braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą podlegały ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wynikającego z umowy zawartej między rządem RP a rządem USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. wyjaśnia się, że : Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o po ...

Czy jest działalnością gospodarczą sprzedaż działek nabytych w formie darowizny od rodziców ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż działek użytkowanych rolniczo i przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2007 r. /data wpływu do Urzędu - 24 maja 2007 r./ o udzielenie pisemnej interpr ...

Czy sprzedaż działki budowlanej, wydzielonej z nieruchomości nabytej uprzednio na cele rolnicze, której przeznaczenie następnie zmieniono podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

Czy sprzedaż działek budowlanych należących do majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży i na potrzeby działalności gospodarczej, lecz na własne potrzeby podlega podatkowi od towarów i usług ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości stanowiącej prywatny majątek wnioskodawcy.

Wnioskiem z dnia 23 lutego 2007r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości stanowiącej prywatny majątek wnioskodawcy. Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji oraz z dokumentów zgromadzonych w sprawie (akt notarialny) jest Pani współwłaścicielem niezabudowanej nieruchomości Nr .../22 nabytej na podstawie umowy ...

Czy rolnik nie będący podatnikiem podatku od towarów i usług obowiązany jest uiścić podatek od towarów i usług w związku ze sprzedażą przedmiotowych działek za kwotę powyżej 10 tys. euro

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Opodatkowanie sprzedaży działek budowalnych wyodrębnionych z nieruchomości zakupionej na cele osobiste.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy sprzedaż przedmiotowej działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jak winna być udokumentowana

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy sprzedaż udziału w w/w nieruchomości powoduje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 24 ms