Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi stołówkowe

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi stołówkowe świadczone przez szkołę podstawową i czy usługi te podlegają ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Z odpowiedzi uzyskanej z Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, wynika, iż prowadzenie stołówki przez personel szkoły dla dzieci i pracowników szkoły, pod warunkiem że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z ...

Czy odpłatne usługi stołówkowe świadczone przez szkołę na rzecz uczniów , są opodatkowane podatkiem od towarów i usług , czy podlegają zwolnieniu od tego podatku ?

Odpowiedź: Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , w okresie do 31 grudnia 2007 roku , do usług stołówkowych i usług dostarczanie posiłków dla odbiorców zewnętrznych ( PKW i U ex.55.5 ) stosuje się obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku VAT. ...

Stawka podatku od towarów i usług dla usług wydawania posiłków w stołówce zamkniętej, obowiązek stosowania kas rejestrujących.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytania z dnia 27 maja 2004r. (data wpływu), uzupełnione pismem z dnia 8 czerwca 2004r., dotyczące zastosowania nowej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stosowania 7% stawki podatku VAT dla usług wydawania po ...

Czy w myśl załącznika nr 4 poz. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) przedszkole jest zwolnione od płacenia podatku od towarów i usług?

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 07.06.2004r. przedszkole prowadzi stołówkę przeznaczoną do żywienia dzieci uczęszczających do placówki oraz pracowników przedszkola. W myśl załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) pod symbolem PKWiU 80.0 wymienione usługi w zakresie edukacji zwolnione są od podatku od tow ...

Jaką stawką opodatkować usługi świadczone przez Zakład Usługowo-Pomocniczy, polegające na przygotowaniu posiłków dla uczniów i wychowanków jednostek oświatowych na terenie gminy?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Zakład Usługowo-Pomocniczy świadczy usługi przygotowywania posiłków dla uczniów i wychowanków przedszkoli i szkół, znajdujących się na terenie gminy. Do pisma dołączona została także opinia Urzędu Statystycznego w Katowicach, z której wynika, że usługę żywienia zbiorowego dla uczniów i wychowanków jednostek oświatowych, a także usług żywienio ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o podanie stawek, które należałoby zastosować do poszczególnych rodzajów świadczonych usług, a w szczególności: 1) usług medycznych świadczonych dla osób niepełnosprawnych i innych przez przychodnię rehabilitacyjną - PKWiU 85.12.1; 2) usług z zakresu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i rehabilitacji) – PKWiU 85.14.13-00.00; 3) usług w zakresie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów skierowanych przez lekarzy rodzinnych, oraz osoby zdrowe – PKWiU 85.14.15-00.00; 4) organizowanie pobytów weekendowych, podczas których uczestnicy korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 85.14.15-00.00; 5) organizowanie wczasów turystycznych bez zapewnienia opieki medycznej i zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 55.23.12-00.00; 6) organizowanie wczasów zdrowotnych za granicą oraz organizowanie wycieczek dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego – PKWiU 63.30.11-00.00; 7) sprzedaży posiłków – PKWiU 55.51.10-00.00, a w szczególności sprzedaży kawy i herbaty stanowiącej integralną część składową posiłków; 8) odpłatnego wypożyczenia sprzętu turystycznego oraz wodnego, typu: rowery, rowery wodne, kajaki – PKWiU 71.40.14-00.00; 9) szkolenia organizowane dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Pracy Chronionej – PKWiU 80.42.20-00.00;w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Symbole klasyfikacyjne dla poszczególnych rodzajów działalności, za wyjątkiem usług szkoleniowych, Podatnik uzyskał w wyniku wystąpienia do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Ponadto Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy dokonana zapłata w miesiącu kwietniu, przed turnusem, który odbędzie się w miesiącu maju powoduje konieczność doliczenia podatku VAT jeżeli taki będzie obowiązywał.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Powyższy załącznik pod pozycją Nr 9 zawiera usługi objęte symbolem PKWiU 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Z kolei zamieszczone w załączniku Nr 3 do ustawy w po ...

Jaką stawkę VAT należy stosować w zakresie sprzedaży posiłków w bufecie szkolnym?

Zgodnie z przepisem § 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług postanowiono , że w okresie do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4 ) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętr ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży kolonii i posiłków w stołówkach ośrodka kolonijnego?

Zgodnie z pozycją 140 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich ( PKWiU ex 55.23.15), są opodatkowane podatkiem od towarów i usług stawką 7%.Stosownie do pr ...

Czy usługi noclegowe i stołówkowe świadczone w bursie szkolnej i schronisku młodzieżowym dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej Państwu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w piśmie z dnia 1 marca 2004 r., Nr PPP/443-3/04. W piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. pytają Państwo, czy usł ...

dotyczy opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.05.2004 r. (znak: SP-5-I-327/2/58/2004) w sprawie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne, wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. ze zwolnienia od podatk ...

Generowanie strony w 12 ms