Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odbiór

W 1999 roku małźonkowie zakupili grunt i rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego współwłasność małżeńską, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Z tytułu poniesionych wydatków małżonkowie korzystali z odliczeń od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach budowa była kontynuowana, a ponoszone w następnych latach wydatki na budowę były odliczane od dochodu przed opodatkowaniem. Ostatnie wydatki na budowę tegoż budynku zostały poniesione w 2003 roku i w połowie roku budowa została zakończona. Po zakończeniu robót budowlanych, odbiorze technicznym budynku i wydaniu pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego małżonkowie postanowili znieść współwłasność nieruchomości. Aktem notarialnym została zniesiona współwłasność budynku i ustanowiona odrębna własność poszczególnych lokali. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wynosiły 8.030,44 zł. Zdaniem podatników wszystkie wydatki poniesione zostały w 2003 roku więc związane są z prowadzoną budową, przy czym bez uzyskania decyzji na użytkowanie, przed odbiorem technicznym budynku, nie mógł być sporzadzony akt notarialny. W związku z powyższym czy koszty opisanego aktu notarialnego w kwocie 8.030,44 zł mogą być także odliczone od dochodu przed opodatkowanioem w ramach ulgi z tytułu odliczeń na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem.

Odpowiadając na zapytanie złożone w dniu 06.02.2004r. zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym o ...Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku nieodebrania faktury przez nabywcę towaru?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Wasze zapytanie z dnia 28.04.2003 r. znak: CB/P/78/04/2003 w sprawie: podatku VAT za dostarczone urządzenia na podstawie wystawionej faktury VAT z dnia 06.02.2003 r. zwróconej bez księgowania Urząd Skarbowy w Olkuszu informuje: Przepisy ustawy o podatku ...

„Kto jest uprawniony do podpisania i odbioru faktury VAT RR w przypadku świadczenia usług leśnych sklasyfikowanych PKWiU 02.02.10”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r.; Nr 14, poz. 113) ...

Podatnik wykonał konstrukcję stalową dla firmy rosyjskiej, która dostarczyła ją do Niemiec, gdzie została zamontowana. Czy dla tej transakcji zasadne było naliczenie 22% stawki VAT, czy też stawka powinna być w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 13.01.2005 r., doręczony w dniu 13.01.2005 r. a następnie uzupełniony pismem z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu do Urzędu 01.02.2005 r.)potwierdza stanowisko przedsta ...

Pytanie dotyczy ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonywania usług budowlanych. Z pisma firmy wynika, że na podstawie umowy zawartej 15.10.2002 r. w roku 2002 i 2003 spółka wykonywała roboty budowlane na rzecz kontrahenta. Większość robót została wykonana w 2002 r., część w 2003 r. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w styczniu 2003 r. zamawiający odebrał część robót i wystawiono fakturę VAT. Był to ostatni odbiór robót na tym zadaniu budowlanym. Pomimo wezwań ze strony wykonawcy zamawiający nie stawiał się na odbiory, uniemożliwiając tym dalsze rozliczenie inwestycji. Nie uregulował również należności z ostatniej faktury. W związku z brakiem zapłaty za zakończone etapy robót spółka wystąpiła na drogę sądową o wypłatę należności uzyskując korzystny wyrok w sprawie, jednak do dziś nie otrzymała pieniędzy. Ze względu na rozpoczęte przez dłużnika postępowanie układowe komornik nie mógł realizować zajęcia, a następnie sąd ogłosił upadłość firmy, ponadto okazało się, że zobowiązania dłużnika przekraczają posiadane aktywa. Ekonomicznie uzasadnione stało się więc zejście z placu budowy, by nie ponosić dalszych nakładów, których pokrycie zaczynało być mało prawdopodobne. Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ nie nastąpiło wykonanie usługi określonej umową, nie nastąpił częściowy odbiór robót w toku ani nie otrzymano zapłaty, nie powstał również obowiązek podatkowy - firma nie wystawiła faktury i nie wykazała należnego podatku VAT.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że w przypadku wykonywania usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonaną usługę. Jeżeli jednak usługa została wykonana, a zapłata nie nastąpiła, obowiązek podatkowy występuje z upływem ...

Czy jest możliwe odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej za rok 2005 wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego w postaci wstawienia drzwi, parapetów, położenia podłóg, robót tynkarskich, malarskich, montowania szaf wnękowych po odbiorze jakościowym lokalu mieszkalnego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. Radom, ul. ... z dnia 29.08.2005r. (data wpływu 01.09.2005r.), uzupełnionego w dniach 16.09.2005r. oraz 23.09.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy moment podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lokalu mieszkalnego stanowi podstawę do korzystania z ulgi podatkowej na remont tego lokalu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie postanawia potwierdzić ...

Czy wydatki poniesione na wykończenie lokalu podlegają odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację? Czy tytułem prawnym jest protokół odbioru lokalu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 21.11.2005 r., następni ...

Generowanie strony w 32 ms