Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadwyżka bilansowa


Czy dochody wypłacone z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni dla członków i pracowników podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy też wg skali na zasadach ogólnych?

Stan faktyczny: Spółdzielnia pracy w 2004r. zamierza wypłacić z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej swoim członkom czysty zysk oraz oprocentowanie wpłaconych przez nich udziałów, zaś pracownikom spółdzielni nagrody. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) zysk spółdzielni, po pomniejszeni ...

Czy wykazany przychód w zeznaniu CIT-8 za 2004 r. można pomniejszyć o kwotę stanowiącą nadwyżkę wpłat dokonanych przez lokatorów nad poniesionymi przez spółdzielnię kosztami, przeznaczoną do zwrotu lokatorom w 2005 r.? Czy przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni oznacza, że została ona przeznaczona na cele statutowe i podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

Pismem z dnia 18.11.2004 r. Spółdzielnia zwróciła się z zapytaniem: - czy wykazany przychód w zeznaniu CIT-8 za 2004 r. można pomniejszyć o kwotę stanowiącą nadwyżkę wpłat dokonanych przez lokatorów nad poniesionymi przez spółdzielnię kosztami, przeznaczoną do zwrotu lokatorom w 2005 r.? - czy przeznaczenie nadwyżki bilansowej na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni oznacza, że została ona p ...

Dotyczy obowiązku sporządzenia i przesłania informacji PIT-11/8B o dochodach osiągniętych przez osoby, o których mowa w art. 16 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./ z tytułu zwrotów udziałów członkowskich oraz ich waloryzacji i oprocentowania (powstałych z nadwyżki bilansowej Spółdzielni) oraz o pobranych od w/w dochodów zaliczkach?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Piekarskiej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę ...

Członek spółdzielni wpłacił na poczet udziałów jednorazowo kwotę 3.000,00 zł. W 1995 r. i 1997 r. spółdzielnia przeznaczyła wypłaty zysku "na oprocentowanie udziałów członkowskich", podejmując w tym zakresie stosowne uchwały. Na udziały członka spółdzielni przekazano w tych latach łącznie kwotę 1.500,00 zł. Od ww. kwoty nie pobrano i nie odprowadzono wówczas zryczałtowanego podatku dochodowego. W którym momencie po stronie spółdzielcy powstaje przychód z kapitałów pieniężnych oraz konieczność opodatkowania "oprocentowania udziałów członkowskich"?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997.r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarboweg ...


Czy dochód osiągnięty przez członków Spółdzielni z tytułu wypłaty nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania udziałów, powiększenia funduszu udziałowego lub do podziału bezpośredniego pomiędzy członków Spółdzielni będzie miał charakter dochodu z kapitałów pieniężnych określonego w artykule 17 ustęp 1 punkt 4 Ustawy o PIT?

POSTANOWIENIE: Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 11 stycznia 2007 r . (data wpływu: 16 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Czy zgodnie z artykułem 41 oraz 42 ustawy o PIT Spółdzielnia będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % dochodu uzyskanego przez członków Spółdzielni?

POSTANOWIENIE : Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2007 r . (data wpływu: 16 stycznia 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

1. W jakim momencie powstaje przychód do opodatkowania u członka Banku będącego osobą fizyczną, tj. w momencie zwiększenia udziału z nadwyżki bilansowej Banku czy w momencie wypłaty udziału w terminie określonym w statucie Banku? 2. Jakie są obowiązki Banku jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie powstania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. dochodu Wspólnoty za 2006 rok przeznaczonego w następnym roku na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanego na rzecz członków wspólnoty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 25 ms