Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w nadwyżce bilansowej


W jakiej wysokości należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskanych z tytułu wypłaty udziałów z nadwyżki bilansowej za 2003 r. wypłaconych w 2004 r.?

Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z brzmieniem w roku 2004 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Czy dochody wypłacone z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni dla członków i pracowników podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym czy też wg skali na zasadach ogólnych?

Stan faktyczny: Spółdzielnia pracy w 2004r. zamierza wypłacić z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej swoim członkom czysty zysk oraz oprocentowanie wpłaconych przez nich udziałów, zaś pracownikom spółdzielni nagrody. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) zysk spółdzielni, po pomniejszeni ...

Jak należy opodatkować oprocentowanie udziałów członkowskich w spółdzielni?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2004 r. (data wpływu do tutejszego organu - 13.12.2004 r.) dotyczące opodatkowania przychodów otrzymanych w związku ze zwrotem wkładów do spółdzielni, uprzejmie informuje: zgodnie z art. ...

Czy płatnik Gminna Spółdzielnia "SCh" ma obowiązek pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu podwyższenia udziałów czlonków spółdzielni w związku z podziałem części nadwyżki bilansowej?

Przychodami członków spółdzielni będących osobami fizycznymi z tytułu podziału części nadwyżki bilansowej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) są przychody uzyskane z wymienionego tytułu niezależnie od tego, czy są to wypłaty dywidendy, czy t ...

Czy wypłata dywidendy spadkobiercy byłego członka Spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wypłata członkom spółdzielni nadwyżki bilansowej w parciu o wynagrodzenie bieżące (miesięczne) jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy czy przychodem z kapitałów pieniężnych (zysku osób pranych) w rozumieniu updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy przychód (dochód) członka Spółdzielni z tytułu wypłaty oprocentowania posiadanych w Spółdzielni udziałów i zwiększenia stanu jego udziałów w Spółdzielni, pochodzące z zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni, stanowi w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zgodnie z art. 30a ust. 1 podatkiem zryczałtowanym w stawce 19%, pobieranym przez płatnika (Spółdzielnię) i wykazywanym w deklaracji zbiorczej PIT-8AR?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 11 ms