Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tytuł wykonawczy

Czy podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów mogą być wyciągi bankowe ? Czy kosztem prowadzonej działalności gospodarczej mogą być prowizje pobierane przez bank za realizację tytułów egzekucyjnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004r. / data wpływu 17.05.2004r. / w sprawie dowodu księgowego stanowiącego podstawę do ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów opłat bankowych i innych kosztów realizowanych przez bank na podstawie tytułów wykonawczych oraz możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowizji bankowych za realizację tytułów egzekucyjnych - Naczelnik Urzędu Sk ...

Czy wydanie przez Komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji na kwotę zasądzoną przez sąd będącą jedynie częścią wierzytelności może być podstawą do spisania całej kwoty tej wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 grudnia 2004 r.). Zgodnie z sytuacją opisa ...


1. Sąd rozpoznający w sprawie z powództwa o pozbawienie wykonalności administracyjnego tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 Kpc. nie jest ograniczony przesłankami wynikającymi z art. 840 § 2 Kpc, nie mogąc jednak badać zasadności obowiązku nałożonego na stronę w tym tytule. 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidywała orzekania o "wygaśnięciu" tytułu egzekucyjnego.

W dniu 17 lutego 2004 r. Józef A. złożył do Urzędu Skarbowego w Puławach wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia tytułu wykonawczego nr SMC/25/99, dotyczącego podatku od towarów i usług za 1993 r. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż decyzja będąca podstawa wystawienia tego tytułu jest bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie społecznym, jak i strony, z uwagi na niewłaściwość mi ...


Administracyjny tytuł wykonawczy może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności podatkowych na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka tylko w razie wystawienia go na oboje małżonków.

Uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorlicach w dniu 30 czerwca 2003 r. wpisał w dziale IVksięgi wieczystej nr 66390 prowadzonej dla położonej w K. nieruchomościG. W. małżonków W. hipotekę przymusową w kwocie 11.410,90 zł na rzecz Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego w G. zabezpieczającą zaległości podatkowe. Wpis został dokonany na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. na podstawie siedmiu tytułów wyko ...Zasady zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (uprawdopodobnienie aktem notarialnym opatrzonym klauzulą wykonalności).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

PCC - w zakresie opodatkowania kwoty pieniężnej należnej na podstawie zawartej ugody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 48 ms