Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi spedycji

Czy w kontekście świadczonych usług zasadne jest stosowanie stawki 0% ?Zakres wykonywanych usług obejmuje : 1. śledzenie przesyłek od stacji nadania do stacji granicznej, realizowane przez firmę zagraniczną.2. usługi przeładunkowe, ważenia zlecane przez naszą firmę firmom krajowym.3. usługi transportu kolejowego świadczą polskie koleje, którym inna firma zleca te usługi z pominienciem naszej firmy.

Zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97 poz. 970 ) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników , działających w imieniu i na rzecz osób trzecich , związanych bezpośrednio z dostawą towarów , miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów , z zast ...

Firma zajmuje się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym. Pytanie podatnika dotyczy udzielenia informacji w zakresie opodatkowania usług transportu międzynarodowego. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przy usłudze transportu z Polski do miejsca poza terytorium Wspólnoty (np. Rumunii), a jaka z miejsca poza terytorium Wspólnoty do Polski oraz jakie dokumenty są obowiązujące w przypadku tego typu transportu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.05.2004r. informuje co następuje: W odniesieniu do opodatkowania usług transportu z Polski do miejsca poza terytorium Wspólnoty oraz z miejsca poza terytorium Wspólnoty do Polski obowiązują uregulowania analogiczne ...

Jaką stawką podatku będą opodatkowane usługi spedycji w transporcie międzynarodowym, od których, zgodnie z art. 6 ust. 8 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 30-tego dnia od wykonania usługi. Dla usług wykonanych i zafakturowanych w kwietniu 2004r. obowiązek podatkowy powstanie w maju 2004r. (w przypadku braku wcześniejszej zapłaty).

Spółka wykonuje między innymi usługi spedycji w transporcie międzynarodowym, od których, zgodnie z art. 6 ust. 8 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania zapłaty, nie później niż 30-tego dnia od wykonania usługi. Dla usług wykonanych i zafakturowanych w kwietniu 2004r. obowiązek podatkowy powstanie w ...

Zapytanie podatnika dotyczy prawidłowego opodatkowania usług spedycyjnych świadczonych na terytorium Wspólnoty i dla krajów spoza Unii.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a – d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się przy wykonywaniu usług transportu międzynarodowego, przez który rozumie się: #61623; przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium Wspólnoty, #61623; z miejs ...

Firma świadczy usługi transportowe i spedycyjne w transporcie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym.Zwraca sie z pytaniem: w jaki sposób i w jakich kwotach ująć w deklaracji za m-c V-2004r faktury sprzedaży, wystawione w kwietniu w stosunku do których obowiązek podatkowy powstal w maju.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.05.2004r ( data wpływu 24.05.2004r ) informuje co następuje : W przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i us ...


Proszę o zdefiniowania miejsca świadczenia usług spedycyjnych w przypadku, gdy są one związane z transportem międzynarodowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 lipca 2004 r., informuje się uprzejmie, iż: Zgodnie z art. 83 ust. 3 obowiązującej od 1 maja 2004r. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535), pod pojęciem transportu międzynarodowego rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób i towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) w Polsce do miejsca przyjazdu (przeznacze ...

Jak ustalić miejsce świadczenia usług spedycyjnych dla kontrahenta unijnego, miejsce opodatkowania świadczenia usług spedycyjnych zleconych podwykonawcy? Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze otrzymanej od podwykonawcy usługi?

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku usług spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów na trasie: Dąbrowa Górnicza – Linz (Austria), miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna. Jednak w myśl art. 28 ust. 6 tejże ustawy, gdy nabywca usług ...

Jaką stawką opodatkowane są usługi spedycyjne i przewozu w transporcie międzynarodowym? Czy świadcząc na terenie kraju usługi trnasportowe związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportową na rzecz podmiotu z innego kraju UniiEuropejskiej (nie mając dokumentów świadczących o powiązaniu tej usługi z wewnątrzwspólnotową usługą transportu) usługa ta winna być opodatkowana 22% stawką podatku VAT, czy też można wystawić fakturę VAT z informacją, że usługa ta podlega opodatkowaniu poza Polską?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5 ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Generowanie strony w 9 ms