Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: restrukturyzacja

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 14.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 poz. 1287) z premii podatkowej mo ...

Czy przedsiębiorca może zlikwidować działalność gospodarczą po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji bez ryzyka utraty przyznanej pomocy ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że spełnienie przez Przedsiębiorcę warunków określonych w art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przed ...

Czy wydatki związane z procesem restrukturyzacji i konsolidacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost kwestii dotyczących ponoszonych wydatków w związku z łączeniem spółek kapitałowych. Dlatego też w takim przypadku należy kierować się ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze z ...

Czy umorzone należności są przychodem Spółki do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Kiedy Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-2 zmniejszającej koszty uzyskania przychodów o kwotę zwróconych, nienależnie zapłaconych należności celnych, czy w miesiącu otrzymania zwrotu, czy w miesiącu ujęcia w koszty powyższych należności?

W odpowiedzi na pismo skierowane w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów informuje: ...

Czy czynności realizowane przez bank będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W ramach restrukturyzacji bank przejmuje majątek stanowiący towary na zaspokojenie części udzielonego kredytu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za świadczenie wierzytelności lub w miejsce świadcze ...

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców restrukturyzacji będzie podlegać zobowiązanie wobec budżetu, w sytuacji gdy kontrola podatkowa przeprowadzona przez pracowników organu podatkowego została zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 28 czerwca 2002 r., a od decyzji wydanej przez organ podatkowy w 2004 r. złożone zostanie odwołanie do organu II instancji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowan ...Spółka wystąpiła do Burmistrza o restrukturyzację podatku od nieruchomości. W związku z wywiązaniem się przez Spółkę zobowiązań wobec Miasta i Gminy podatek ten został umorzony. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości będzie opodatkowany a koszt restrukturyzacji będzie kosztem uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 23.04.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: W złożonym piśmie spółka stwierdza, iż w latach 2001 i 2002 zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek od nierucho ...


Generowanie strony w 4 ms