Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota do przeniesienia

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadając znaczną nadwyżkę podatku VAT wykazaną w deklaracji VAT-7 można zaliczyć tę nadwyżkę na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z późn zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z ich odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych , a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w c ...

Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7 za maj 2004r. podatek wykazany w poprzedniej deklaracji w pozycji do przeniesienia oraz czy można go wykazać w poz. 53 deklaracji VAT-7 za maj 2004r.?

Podatnik zwrócił się pismem z dnia 14.06.2004r. (data wpływu 15.06.2004) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Stan faktyczny: od 1999r. do 30.04.2004r. Podatnik prowadził eksport usług tj. uszlachetnianie czynne z tytułu którego po spełnieniu wymogów ustawy stosował stawkę podatku VAT 0%. W deklar ...


Czy żona może w swoim zeznaniu rocznym odliczyć kwotę wynikającą ze wspólnego rozliczenia razem z mężem, która została do odliczenia w latach następnych? Wydatek dotyczył wkładu budowlanego do sółdzielni mieszkaniowej. Obecnie małżonkowie nie są razem, ale też nie mają orzeczonej separacji, wspólność majątkowa nie jest zniesiona - formalnie są małżeństwem.

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdziel ...

Możliwość odliczenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu art. spożywczymi, warzywami, owocami, wyrobami garmażeryjnymi. Ostatnia sprzedaż wystąpiła u Strony w deklaracji za grudzień 2001 r. W rozliczeniu za ten miesiąc powstała kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. W okresie od stycznia 2002 r. do stycz ...

Czy występując z wnioskiem o zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku ma prawo wykazać do zwrotu kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z usługami wykonywanymi poza terytorium kraju, czy również pozostałą kwotę podatku naliczonego związaną z zakupami towarów i usług, które zostaną wykorzystane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w następnych miesiącach.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku PODATNIKA z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy w przypadku zaliczek wpłacanych w okresach miesięcznych na poczet wykonania usługi, podatnik może żądać zwrotu podatku przy otrzymaniu każdej zaliczki, czy też po rozliczeniu kontraktu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.06.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem n ...

1. Czy z chwilą zakupu udziałów w Spółce od Syndyka, w deklaracjach VAT - 7 należy uwzględnić stare zaszłości ? 2. Czy do chwili faktycznego rozpoczęcia działalności produkcyjnej wykazywać stany zerowe w ww. deklaracjach ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 21.10.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.11.2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku ...

czy sprzedaż przedmiotowej działki spowoduje utratę prawa do kontynuowania odliczeń podatkowych oraz konieczność zwrotu odliczonych kwot.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za niepraw ...

Czy w sytuacji, gdy na koniec prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, osoba która nabędzie w drodze darowizny przedsiębiorstwo będzie mogła tę kwotę wykazać w deklaracji VAT -w pozycji nr 42, jako kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości dysponowania przez nabywcę przedsiębiorstwa ...

Generowanie strony w 29 ms