Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie zaświadczenia

Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 p ...

Prowadzę działalność polegająca na nabywaniu w krajach UE używanych samochodów ciężarowych i odsprzedaży ich odbiorcom krajowym. Czy jeśli wystąpię z wnioskiem (VAT-24) mimo,że nie jestem osobom rejestrującą pojazd, otrzymam zaświadczenie VAT-25 ?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że prowadząc działalność gospodarczą auto-handel, polegającą na nabyciu w krajach UE używanych samochodów ciężąrowych, naczep, przyczep i sprzedaży odbiorcom krajowym, dokumentuje Pan tą sprzedaż wyłącznie fakturami sprzedaży VAT z wyszczególnioną kwotą podatku VAT. Ustawa z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54, poz. 535) art. 141 ust.2 określa: ...

Spółka jawna zwraca się z prośbą o interpretację prawa podatkowego w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków dla podmiotów zbiorowych – spółek jawnych bądź cywilnych, w których udziały ma kilku wspólników?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 04 sierpnia 2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie wyjaśnia, że :stosownie do art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami ) organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się. W świetle art. 7 cytowanej wyżej ustawy spółka jawna nie p ...

Czy podatnik ma obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług VAT-25?Czy ma obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w załączniku części III zaświadczenia – ust. 10a ustawy z dn. 9 grudnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm. – obow. od 01.05.2004 r.)?

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydania zaświadczeń potwierdzających : #8722; uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 3 i 4 lub #8722; braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu p ...

Jakie są obowiązki banku w świetle art. 19 ust. 3 ustawy o podatkach od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy są obowiązane przy zapłacie długu potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy w wysokości ustalonej pr ...

Dotyczy wydanie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pytanie Pana zawarte w piśmie z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia. Stan faktyczny zawarty w złożonym piśmie prze ...

Czy dokonując rejestracji zakupionych samochodów używanych przeznaczonych do dalszej odprzedaży jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury wewnętrznej aby uzyskać zaświadczenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Odpowiadając na pismo z dnia 23.06.2004 r., (data wpływu do urzędu 24.06.2004 r.)Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n.Not. wyjaśnia: Przedstawiony przez Stronę stan faktyczny jest następujący; Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i ...

Jakie są zasady wydawania zaświadczeń VAT-25 ? Czy powinienem złożyć wniosek VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 do sprowadzonego samochodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 23.11.2004 r. (wpływ do urzędu 25.11.2004 r.) zapytanie dot. wydania zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu przedstawia się nas ...

Czy właściwym jest wydawanie przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, na żądanie kupujących jako dowodu potwierdzającego dokonaną sprzedaż znaków opłaty skarbowej jedynie zaświadczenia.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jako osoba zatrudniona na umowę o pracę za zgodą swojego pracodawcy zawarła z jednostką samorządu gminnego umowę zlecenie na dystrybucję znaków opłaty skarbowej, z wynagrodzeniem prowizyjnym. Znaki zgodnie z zawartą umową pobierane są w Banku PKO BP. Wynagrodzenie za sprzedaż znaków stanowi określony w umowie procent wartości nomi ...


Generowanie strony w 2 ms