Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieuiszczenie opłaty

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług po dniu 01.05.2004r opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej, opłat za plombowanie liczników oraz opłat za nielegalny pobór energii.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że w myśl przepisów art 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), przez świadczenie usług o którym ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji gdy użytkownik nie zapłaci opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ?

Starostwo pobiera opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Termin płatności corocznej opłaty przypada na 31 marca każdego roku. Wątpliwość podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku odprowadzenia podatku VAT, w sytuacji gdy użytkownik nie zapłaci w terminie w/w opłaty - czy w rozliczeniu za miesiąc marzec, czy dopiero w rozliczeniu za miesiąc w którym zostanie dokonana zapłata. Zdaniem ...

Czy odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej, a dotyczącej opłat za lokal mieszkalny stanowi koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej ...

Generowanie strony w 46 ms