Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gwarancje bankowe


Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 27.04.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 30.04.2004r.), uzupełnionego na wezwanie organu podatkowego z dnia 21.05.2004r. w spra ...


Czy odsetki bankowe od zaliczki, wypłaconej Spółce-wykonawcy kontraktu na poczet realizowanych dostaw, "przechowywane" na rachunku bankowym, nie stanowią przychodów? Zaliczkę wypłacono 3 dni od otrzymania przez kontrahenta gwarancji bankowej na jej zwrot. Koszty wystawienia gwarancji ponosi wykonawca. Czy nie stanowią one kosztów uzyskania?

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 11.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.02.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 20 ...

Czy otrzymanie faktury dokumentującej podjęcie zobowiązań w ramach udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń do umów kredytowych i leasingowych uprawnia spółkę do zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX Spółka z o.o. z lutego 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji zakresie zaliczenia usług udzielania poręczenia lub przyjęcia roli warunkowo korzystającego do umów kredytowych i leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. N ...

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług gwarancji bankowej.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 §l, art. l4a §l i §4 ustawy z dnia 29.08.l997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1 997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko Spółki zawarte w piśmie z dnia 23.08.2005r. (24.08.2005r. - wpływ do tutejszego organu podatkowego) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług gwarancji bankowej. UZ ...

Czy umowa o udzielenie gwarancji bankowej między Spółką mającą siedzibę w Polsce a osobą fizyczną zagraniczną rodzi obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w momencie zawierania takiej umowy ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 06.01.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Pytanie dotyczy prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rezerw celowych na ekspozycje kredytowe obliczone na zasadach i w równowartości wynikających z przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - w przypadku prowadzenia ewidencji rezerw celowych na ekspozycje kredytowe, odrębnej od ewidencji księgowej opartej na MSR.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 03.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...

Czy w związku z wykorzystaniem gwarancji bankowej powstanie dla Wnioskodawcy przychód, a w konsekwencji obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy z uwagi na niedokonanie zapłaty za otrzymany towar i wygaśnięcie długu wobec dostawy wskutek zapłaty ceny przez podmiot trzeci, nie powstanie przychód podatkowy po stronie Wnioskującej?

W dniu 21.03.2006r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 12.06.2006r., przesłanemu tutejszemu organowi podatkowemu za pośrednictwem faksu w dniu 13.06.2006r. oraz za pośrednictwem poczty w dniu 19.06.2006r., Wnioskująca uzupełniła podanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi dział ...

Pytanie podatnika dotyczy rodzaju zabezpieczeń przyjmowanych przez Urząd Skarbowy jako kaucja, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wg Strony – „(...) dokumentem jaki może być uznany za spełniający wymagania dot. kaucji (zabezpieczenia majątkowego) może być weksel własny wystawiony przez Spółkę.” Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku podatni ...

Generowanie strony w 7 ms