Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożytek publiczny

Czy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 z późn. zm.)w związku z wnioskiem z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu 15.04.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach wyj ...Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług darowizna produkowanych przez firmę środków czystości na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535) dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu jest przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracownik ...

Czy wpłaty na budowę kanalizacji sanitarnej, na rzecz Stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą (...) można odliczyć od dochodu w ramach darowizny?

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 2004-12-08, w sprawie odliczeń darowizny na budowę kanilizacji sanitarnej, informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Czy spółka, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji?

Dnia 07 grudnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone xxx Sp. z o. o., dotyczące kwestii: Czy spółka, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następu ...

Czy stowarzyszenie realizujące cele z zakresu pożytku publicznego a nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego może przyjmować darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 08.07.2004 r. uzupełnione w dniu 15.07.2004 r. w sprawie możliwości pozyskiwania darowizn od osób fizycznych jako środków służących do prowadzenia działalności statutowej, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu uprzejmie wyjaśnia: -obowiązujące od 1 ...

Czy stowarzyszenie realizujące cele z zakresu pożytku publicznego, a nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego może przyjmować darowizny od osób fizycznych?

Odpowiadając na pismo Państwa z dnia 15.12.2004 r. w sprawie, czy darowizny pieniężne przekazane przez osoby fizyczne i prawne na rachunek bankowy Uczniowskiego Klubu Sportowego nieposiadającego statusu organizacji pożytku publicznego, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) Nac ...

Czy wpłaty na organizację Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży można traktować jako wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdy w/w klub działa w oparciu o wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę chodzieskiego ?

W dniu 26.01.2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą i składając zeznanie roczne za 2004 rok zamierza przeznaczyć 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego ...

dotyczy możliwości zmniejszenia podatku należnego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 27d ust. 1 - 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 30.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania pra ...

Generowanie strony w 57 ms