Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kominiarskie

Jaką stawką podatku VAT, począwszy od dnia 01 maja 2004r. opodatkowane są usługi kominiarskie w zakresie czyszczenia oraz przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych, wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego jak również w obiektach handlowo-usługowych i użyteczności publicznej ?

Odpowiedź: W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych, określonych w art. 5 ustawy, nie wymienione w przepisach jako opodatkowane przy zastosowaniu stawek obniżonych oraz klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług kominiarskich.

W myśl art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola p ...


Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych ?

W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o potwierdzenie stawki podatku VAT w wysokości 7% dla świadczonych usług w zakresie konserwacji oraz prac remontowych przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych. W myśl art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają :1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne św ...

Czy usługi polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) podlegają opodatkowaniu według 7% stawki VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem znak: PP1-005-74/2004 z dnia 09.08.2004 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) prostuje udzieloną odpowiedź w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z opinii wyrażonej w piśmie Urzędu Statystycznego w Łodzi wy ...

Na podstawie art. 14 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wnoszę o wydanie pisemnej informacji dotyczącej stawki podatku od towarów i usług od usługi czyszczenia kominów w budynkach mieszkalnych od 01.05.2004 r.Stan faktycznyWykonuję usługi czyszczenia kominów w budynkach mieszkalnych.Własne stanowisko w sprawieZgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. Nr 54 poz. 535, w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym do 31.12.2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7%. Z uwagi na brak w ustawie o podatku od towarów i usług definicji pojęcia robót konserwacyjnych, a także wobec braku przepisów wykonawczych do w/w ustawy, które określałyby jakie czynności wchodzą w zakres powyższego określenia, należy posłużyć się klasyfikacją statystyczną oraz przyjąć wykładnię gramatyczną. Zgodnie z w/w wykładnią „konserwacja” to: utrzymywanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub zużyciem (Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją naukową Mieczysława Szymczaka).W klasyfikacji statystycznej wyrobów i usług nie występuje pojęcie robót konserwacyjnych, usługi kominiarskie są sklasyfikowane w grupie 74.70.15-00.00.00 – usługi czyszczenia pieców i kominów.W związku z powyższym należy przyjąć, iż usługi czyszczenia kominów w budynkach mieszkalnych jako roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym w okresie od 01.05.2004 r. do 31.12.2007 r. korzystałyby z opodatkowania stawką VAT w wysokości 7%.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.08.2004r., informuję, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się st ...

1. Czy słuszne jest stanowisko, że usługi kominiarskie, tj. przeglądy przewodów kominowych i czyszczenie przewodów kominowych oraz czyszczenie pieców kaflowych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych objęte jest stawką podatku VAT 7 % ? 2. Czy również wykonanie usług kominiarskich w budynkach przedszkoli, szkół i zakładów pracy jest objęte stawką VAT 7 % ?

Stan faktyczny : Spółka świadczy usługi kominiarskie związane z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych i ich konserwacją (przeglądy), czyszczeniem pieców kaflowych i centralnego ogrzewania oraz inne roboty budowlano montażowe w budownictwie. Powyższe prace dotyczą budynków mieszkalnych, szkół, przedszkoli i zakładów pracy. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt ...

Dotyczy stawki podatku na usługi kominiarskie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w dniu 3 września 2004r. informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 29 lipca 2004r., uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2004r. z ...

Jaka jest stawka podatku na usługi kominiarskie?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 15.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od ...

dot. opodatkowania usług kominiarskich

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2004 roku (data wpływu 30.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnione o opłatę skarbową oraz własne stanowisko pismem z dnia 06.07.2004 r.(data wpływu 12.07.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod ...

Generowanie strony w 7 ms