Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie alimentacyjne

Czy podatnik, który świadczy na rzecz swego syna świadczenie alimentacyjne może skorzystać z odliczenia od podatku za 2003 r. z tytułu wydatków na odpłatne kształcenie syna w szkole wyższej ?

W nawiązaniu do naszego pisma znak: OG-005/9/04/PDII/415-6/04 z dnia 06.02.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił sprostowanie udzielonej odpowiedzi. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach prostuje udzieloną odpowiedź. Według przepisu art. 20 ustawy z d ...

Czy zasądzone wyrokiem sądu koszty uzyskania przychodu wypłacone na rzecz podatniczki przez jej męża są świadczeniem alimentacyjnym na rzecz żony i czy należy je traktować jako przychody z innych żródeł zgodnie z art. 10 ustawy o p.d.o.f.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19 marca 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zasądzenia Pani wyrokiem sądu kosztów utrzymania domu od męża - wyjaśnia co następuje: Zg ...

Czy w takiej sytuacji podatniczka może odpisać od dochodu wydatki poniesione z tytułu po-krywania świadczenia alimentacyjnego na rzecz wnuczki?

Stan faktyczny: Podatniczka pokrywa świadczenia alimentacyjne na rzecz wnuczki, będące zobowiązaniem jej syna. Ocena prawna stanu faktycznego: Rodzaje wydatków poniesionych przez podatnika i podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania zostały enumeratywnie wymienione w treści art. 26 i 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ...

W jaki sposób należy rozliczyć w zeznaniu rocznym zasądzone wyrokiem sądu od współmałżonka, z którym podatnik pozostaje we współnym pozyciu środki na utrzymanie?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Przedmiotem zapytania są wątpliwości co do kwestii uznania za przychód i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzonych wyrokiem sądu od współmałżonka, z którym wnioskodawczyni pozostaje we wspólnym pożyciu środków na jej utrzymanie, nazywanych w piśmie "świadczeniem alimentacyjnym". Stanowisko podatnika: Na mocy art. 28 § 1 ustawy z dn ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku otrzymane przez podatnika w 2004 roku od małżonka, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w ................. z dnia 26 listopada 2001 roku, sygnatura akt ......, świadczenie pieniężne w kwocie 800,- złotych miesięcznie - do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

1. Opis stanu faktycznego Pismem z dnia 25.06.2005 roku, które wpłynęło do tut. Organu dnia 28.06.2005 roku, zwróciła się Pani do tut. Organu z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku otrzymane przez Panią w 2004 roku od małżonka, na podstawi ...

1. Wyrokiem Sądu Rejonowego w S z dnia 27 września 2004 r. zasądzono od pozwanego (męża) na rzecz powódki (żony) kwotę 250,00 zł miesięcznie tyt. kosztów utrzymania rodziny, kwota ta będzie potrącana ze świadczeń z ZUS otrzymywanych przez męża. 2. Wnioskodawczyni formułuje stanowisko, iż kwoty te nie powinny być opodatkowane.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku, zwolnionych od podatku oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W przedmiotowej spra ...


Czy w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzdzielności majątkowej istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz dzieci ?

Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, postanawia nie potwierdzić stan ...

Czy świadczenie alimentacyjne na rzecz byłej żony podlega opodatkowaniu ? Proszę o określenie sposobu regulacji podatku z tytułu otrzymania alimentów w 2005r.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawio ...

Czy zasądzone przez sąd świadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. nr 9, poz. 59 ze zmianami) na zaspokajanie potrzeb rodziny stanowi w myśl art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu alimentów podlegający opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: Czy zasądzone przez sąd świadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rod ...

Generowanie strony w 48 ms