Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejęcie spółki

1. Czy w przypadku przejęcia z dniem 1.01.2004 r. spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie art. 23#185; kodeksu pracy za miesiąc grudzień 2003 r. powinny być sporządzone dwie odrębne zbiorcze deklaracje PIT-4 dot. obydwu spółek? 2. Czy w opisanej sytuacji za styczeń 2004 r. powinna być sporządzona jedna zbiorcza deklaracja PIT-4 obejmująca wypłaty dokonane w styczniu za miesiąc grudzień roku ubiegłego pracownikom, którzy w grudniu pracowali w spółce jawnej?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.11.2003 r. (data wpływu do Urzędu 2.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 16.12.2003 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy – Ordyna ...


Zwolnienia przedmiotowe

Jeśli spółka akcyjna X przejmie w 2004 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną Y, dla której wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w sse przed 1.01.2001 r. i po przejęciu spółka X będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie sse, w oparciu o majątek spółki Y, wyodrębniony w samobilansujący się oddział, to będzie ona sukcesorem zezwolenia na prowadzeni ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154 poz. 792) i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa , a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21 poz. 1 ...

Czy Spółka przejmująca ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na Spółkę przejmowaną?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż firma A Sp. z o.o. w dniu 23.03.2004 r. połączyła się ze Spółką z o.o B w trybie art. 492 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przejęcie B Sp. z o.o przez Sp. z o.o A. Dnia 13.04.2004 r. Spółka została poinformowana przez sąd o dacie wpisu do rejestru handlowego postanowienia o połączeniu. Następnego dnia Spółka wystosowała ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak wynika z pisma Spółki w dniu 05.01.2004 r. i 04.05.2004 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dokonane zostało połączenie G. Ż S.A. odpowiednio z Z. P. w i B. W. S.A. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie (inkorporację) ww. dwóch Spółek przez G. Ż. S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 493 § 2 K ...


Czy w sytuacji, gdy: 1) Spółka jest 100% udziałowcem w spółkach zależnych, 2) Spółka łączy się ze spółkami zależnymi poprzez przejęcie ich całego majątku, bez podwyższania kapitału zakładowego i wydania nowych udziałów w oparciu o art. 516 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku z otrzymanym w dniu 08.11.2004 r. pismem z dnia 04.11.2004 r. . w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do sytuacji w której: 1) Spółka jest 100% udziałowcem w spółkach zależnych, 2) Spółka łączy się ze spółkami zależnymi poprzez przejęcie ich c ...

Jeśli spółka nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego w okresie zarejestrowania w rejestrze podatników VAT, to czy prawo to przejdzie na spółkę przejmującą?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 27.10.2004r. (data wpływu 02.11.2004), do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do którego prawo nabyła spółka przejmowana w przypadku połączenia się spółek kapitałowych (łączenie przez przejęc ...

Kto w przypadku połączenia się dwóch spółek winien złożyć deklarację VAT-7 za miesiąc, w którym nastąpiło przejęcie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem - pismo z dnia 17.11.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.12.2003 r.): - w jaki sposób osoba prawna przejęta w trakcie okresu rozliczeniowego (tj. w trakcie miesiąca) przez inną osobę prawną win ...

Generowanie strony w 2 ms