Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapasy magazynowe

Czy wydatki poniesione na promocję i reklamę leku oraz wartość zlikwidowanego zapasu leku można uznać za koszt uzyskania przychodu w roku poniesienia wydatków oraz likwidacji zapasu?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatnik importuje leki, które następnie sprzedawane są na rynku lokalnym. W znacznej części portfolio produktów składa się z leków mających status leków refundowanych – uzyskiwanie przychodów z ich sprzedaży, co do zasady, uzależnione jest od umieszczenia produktu na liście leków refundowanych przez Ministra Zdrowia. W lipcu 2002r. Podatnik wystąpił ...

Czy w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. należy dokonać korekty podatku naliczonego od towarów handlowych będących zapasem magazynowym przedsiębiorstwa?

Zgodnie z § 8 ust.1 pkt.6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 97, poz.970) zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Jednakże w przypadku aportu całego przedsiębiorstwa zastosowanie znajduje art.6 pkt.1 ustawy z dnia 11 ma ...

Jesteśmy firmą, której podstawowym przedmiotem działania jest handel materiałami budowlanymi. Od dnia 1.05.2004 r. zmieniają się stawki VAT na nasze towary, które pozostają na ten dzień na zapasie magazynowym. (...). Czy jesteśmy zobowiązani do udokumentowania kwoty różnicy podatku liczonego wg dotychczasowych i nowych stawek na zapasach magazynowych na dzień 1.05.2004 r. z tytułu urzędowej zmiany stawek powstanie kwota VAT z tytułu przeliczenia zapasów? Komu i gdzie wykazać kwotę VAT wynikającą z urzędowej zmiany stawek na zapasach magazynowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do urzędu 30.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?

Z przedstawionego przez „A...” Spółkę z o.o. w piśmie z dnia 22.09.2004 r. (bez znaku), uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2004 r., stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem świadczy usługi w zakresie wyrobu produktów z powierzonego do przerobu materiału.Po wytworzeniu zamówionych wyrobów Spółka wysyła je zleceniodawcy wystawiając fakturę za wykonaną ...

Czy sprzedaż po 01.09.2003r. olejów przemysłowych zgrupowanych w PKWiU 23.20, a zakupionych przez podatnika przed 01.09.2003r. podlegają podatkowi akcyzowemu?

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 z 1993r., poz. 50 wraz z późniejszymi zmianami), obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy ciąży m.in. na producencie, importerze jak też na sprzedawcy wyrobów akcyzowych. W związku z wejściem w życie z dniem 01.09.2003r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2003r. zmieniają ...

Podatnik (Spółka z o.o.) prowadzi hurtownię artykułów konsumpcyjnych. Obecnie, zamierza zaangażować się w nowe przedsięwzięcie gospodarcze. Podatnik w tym celu wniesie do już istniejącej spółki akcyjnej w formie aportu swoje (tj. Spółki z o.o.) przedsiębiorstwo w całości lub zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa. W skład aportu mają wejść również towary i zapasy (środki obrotowe), co do których podatek naliczony przy nabyciu został odliczony od podatku należnego. W zamian za wniesienie aportu, udziałowcy Spółki-Podatnika uzyskają akcje spółki, do której wniosą jako aport przedsiębiorstwo Podatnika. W związku z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Podatnik pyta: 1. jak, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, należy rozumieć pojęcie przedsiębiorstwa, w szczególności, czy jest to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.); 2. jak, na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, należy rozumieć pojęcie zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, w szczególności, czy jego definicja pokrywa się z definicją przewidzianą w art. 551 Kodeksu cywilnego; 3. czy zorganizowana część przedsiębiorstwa mogąca stanowić samodzielne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ale nie sporządzająca samodzielnie bilansu będzie przedsiębiorstwem lub zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług; 4. czy w zakres definicji przedsiębiorstwa przyjętej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług wchodzą zapasy, towary, produkty, półprodukty, surowce przeznaczone do dalszego przetwarzania, stany magazynowe, jak i już gotowe do zbycia produkty i tym podobne środki trwałe i obrotowe, które nie zostaną u nabywcy aportu (spółki akcyjnej) w jakikolwiek sposób wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; 5. czy w zakres definicji przedsiębiorstwa przyjętej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług wchodzą zapasy, towary, produkty, półprodukty, surowce przeznaczone do dalszego przetwarzania, stany magazynowe, jak i już gotowe do zbycia produkty i tym podobne środki trwałe i obrotowe, które zostaną u nabywcy aportu (spółki akcyjnej) wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; 6. czy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, zakładu (oddziału) lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans w formie aportu do spółki akcyjnej mieści się w pojęciu „zbycia”; 7. czy z punktu widzenia ustawy o podatku od towarów i usług istotna jest forma prawna wnoszonych w formie aportu do spółki akcyjnej przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 8. czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług warunkiem koniecznym definicji przedsiębiorstwa, zakładu (oddziału) jest posiadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, REGONu, numeru KRS, rachunku bankowego, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, itp.; 9. czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bez względu na jego status prawny, łącznie z zapasami i towarami wcześniej podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w formie aportu do spółki akcyjnej powoduje powstanie obowiązku korekty podatku tylko przez spółkę akcyjną (nabywcę aportu); czy powstanie obowiązku podatkowego jest uzależnione od dalszego przeznaczenia towarów; 10. w wyniku zaistnienia, jakich wyjątkowych okoliczności zbywca przedsiębiorstwa, zakładu (oddziału) zobowiązany jest z tego tytułu do zapłaty podatku od towarów i usług; 11. w jakim zakresie, na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług aktualne są tezy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego: wyroku z dnia 18.09.2002r. I SA/Wr 2713/00 oraz wyroku z dnia 05.07.2001r. I SA kr 558/99, w szczególności: – czy nabywca wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej zobligowany jest do dokonania korekty podatku naliczonego, o który obniżył podatek należny z tytułu nabycia wchodzącego w skład przedsiębiorstwa towarów, które nie zostały u niego w jakikolwiek sposób wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług; – czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT-u od zakupionego środka, jedynie, gdy transakcja służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; czy wniesienie tego środka w formie aportu do innej spółki nie stanowi takiego celu i dlatego odliczenie nie jest możliwe.

Na wstępie trzeba zastrzec, iż poniższe rozważania prowadzone są w nawiązaniu do treści art. 6 pkt 1 i art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, które na gruncie podatku od towarów i usług regulują skutki podatkowe transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ...

Uprawnienie dotyczące rozliczenia podatku zawartego w zapasach nie dotyczą podatników (producentów rolnych) w odniesieniu do towarów z ich własnej działalności rolniczej (produkcji roślinnej i zwierzęcej), bez względu na to czy zostaną one zużyte we własnej działalności, czy tez towary te zostaną w przyszłości sprzedane.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. rozpoznając skargę O spółki z o.o. w L na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 listopada 2001 r. Nr PPL 19-823/168/2001 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2000 r. oddalił skargę. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżąca spółka wystąpiła do ...

Czy zalegające zapasy magazynowe firmy, które straciły swą przydatność, pomimo obniżenia ich ceny, nie znajdują nabywców, nie rokują możliwości zbycia oraz wypaczają rzeczywisty obraz firmy należy zezłomować i zlikwidować, a aktywa Przedsiębiorstwa obniżyć o księgową wartość towaru, zaliczając tę kwotę w ciężar strat zaliczających się do kosztów uzyskania przychodu?

W dniu 11.02.2005 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana (...) prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw płynnych, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od kilku lat w zapasach magazynowych fir ...

Pytanie Podatnika dotyczy kwestii konieczności korekty naliczonego podatku od towarów i usług, rozliczonego w związku z zakupem towarów handlowych i surowców, które to towary i surowce, a także wyroby - jako zapasy magazynowe przedsiębiorstwa spółki jawnej – mają być wniesione (wraz z całym przedsiębiorstwem tej spółki) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Działając w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje niniejszym weryfikacji informacji z dnia 14.10.2004 r. znak: US.PP/443-24/04, udzielonej Spółce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach. Pytanie Podatnika z dnia 20.09.2004 r. dotyczy kwestii konieczności korekty naliczone ...

Pytanie dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych paliw płynnych

centrP O S T A N O W I E N I Ecentr Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j - Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 czerwca 2005 roku (data wpływu do Urzędu - 28 czerwca 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. momentu zalic ...

Generowanie strony w 21 ms