Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biuro rachunkowe

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu usług biur rachunkowych?Czy refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a tak ...

Zapytanie pisemne

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. złożone w przez pracownika BIURA RACHUNKOWEGO „K.” z siedzibą K., ul. G., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa pod ...

Spółka ma w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi. a) Czy Zarząd Spółki może udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom? b) Czy klient musi udzielać pełnomocnictwa konkretnemu pracownikowi Spółki do składnia w imieniu podatnika deklaracji podatkowych?

a) Spółka mając w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi na podstawie art. 95 i następnych kodeksu cywilnego z możliwością ustanowienia przez Zarząd Spółki dalszych pełnomocników w osobach pracowników Spółki, b) Spółka nie rozumie wymagań urzędów skarb ...

Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie: doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2005 r., który wpłynął w dniu 07.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...

Czy koszty stanowiące odpłatność za kurs i egzamin na biegłego rewidenta będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.06.2005 r. (data wpływu do tut. Organu 16.06.2005 r.), uzupełnionego w dniu 30.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Zwracam się z pytaniem czy w związku z wejściem zmian do ustawy o doradcach podatkowych ( Dz. U. Nr 10, poz. 66 ) obowiązujących od 31 stycznia 2005 roku, a dotyczących włączenia niektórych usług takich jak m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych do czynności doradztwa podatkowego musiałabym zarejestrować się do podatku VAT zgodnie z art.113 ust. 13 pkt 2.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia xxx złożonym przez Panią XX prowadzącą Biuro Rachunkowe XX zamieszkałą xxx w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ple ...

Czy można prowadzić działalność gospodarczą - biuro rachunkowe nie posiadając uprawnień Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; czy dojazdy samochodem z miejsca zamieszkania do siedziby firmy stanowią koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a§1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2005r. uzupełnionego w dniu 30.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej - biura ra ...

Pytanie dotyczy składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych podpisanych przez osoby z zarządu lub pracowników spółki, której wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 06.01.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych pod ...

Stan faktyczny:Podmiot prowadził działalność gospodarczą jako podatnik VAT od 6 maja 2002r. do 25 października 2005r., (wg złożonego do urzędu VAT-Z, w tym dniu Podmiot zlikwidował działalność). W 2005r. Podmiot osiągnął obrót niższy od 39 200zł. Stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, Podmiot zarejestrował w miesiącu marcu 2006r. działalność gospodarczą Biuro Rachunkowe wybierając zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot prowadzi działalność Biuro Rachunkowe nie wykonuje usług w zakresie doradztwa. Podmiot posiada Certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Usługi Podmiotu w zakresie Biura Rachunkowego polegają na księgowaniu transakcji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, księdze handlowej, ustaleniu dochodu w sposób matematyczny tj. od przychodu Podmiot odejmuje koszty uzyskania i otrzymuje dochód (zysk lub stratę).Następnie Podmiot wypełnia deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT i składa w urzędzie skarbowym lub wysyła pocztą.Pytanie Wnioskodawcy:Czy prowadząc działalność gospodarczą 7412 Z – działalność rachunkowo – księgowa (tj. usługi grupowane wg PKWiU 74.12.11 – 00.00, 74.12.12 – 00.00, 74.12.13 – 00.00, 74.12.14 – 00.00, 74.12.20 – 00.00), tj. Biuro Rachunkowe mogę korzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.Stanowisko Wnioskodawcy:Mogę korzystać ze zwolnienia na podst. art. 113 ust. 11 w zw. z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż ja nie wykonuję usług w zakresie doradztwa, a jedynie usługi rachunkowo – księgowe.

W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił oprawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów ...

Czy usługi księgowe świadczone na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec należy opodatkować w Polsce?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2006r. - o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej ...

Generowanie strony w 7 ms