Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunek

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 14.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 poz. 1287) z premii podatkowej mo ...

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o zaliczenie wydatków ponoszonych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej za koszty uzyskania przychodów wyjaśnia: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 04.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 14.04.2003 r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 18.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2003 r.) oraz pismem z dnia 05.05.2003 r. (data ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie amortyzacji zakupionej na potrzeby firmy nowobudowanej stacji paliw - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Wszystkie składniki majątkowe używane w działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i w ...

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 16.12.2002 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Firma „L.” S.A. zwróciła się z następującym pytaniem: „Czy zwrot bezpośredni dotyczący zakupów tow ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 2 ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. (data wpływu - 19.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani pismo dnia 15 maja 2003 roku w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie możliwości zakupu motocykla na potrzeby firmy - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Nie ma żadnych przeszkód prawnych do nabycia i wykorzystania w/w rodzaju pojazdu w firmie, jeżeli ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.07.03 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprz ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

Generowanie strony w 3 ms