Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi własne

1. Czy organizacja polowań po dniu 01.05.2004 r. zaliczana jest do usług turystycznych? 2. Jaką stawką należy opodatkować po 01.05.2004 r. usługi turystyczne? 3. Jak ma wyglądać faktura dotycząca usług turystycznych wystawiana po 01.05.2004 r. 4. Jak opodatkowane będą po 01.05.2004 r. usługi związane z łowiectwem?

Do zakwalifikowania usług (wg PKWiU) obowiązany jest odpowiednio usługodawca, a jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania klasyfikacji winien zwrócić się do właściwego organu jakim jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Organy podatkowe nie posiadają bowiem uprawnień do dokonywania takich klasyfikacji i mogą udz ...

Czy wymienione wyżej nabywane towary i usługi stanowią podstawę opodatkowania jak dla „usług własnych” o których mowa w art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 ze zm.)?

Podatnik świadczy usługi turystyczne w ramach których organizuje obozowiska dla dzieci. W tym celu na podstawie zawartej umowy dzierżawi budynek szkoły oraz na podstawie umowy zlecenia zatrudnia lekarza, sprzątaczki, konserwatorów, wychowawców, kierownika kolonii i inne osoby. Zakupuje środki czystości, dokonuje wpłat za elektryczność, wodę, wywóz nieczystości. Ocena prawna stanu faktycznego: Za ...

W jaki sposób należy ustalać podstawę opodatkowania dla usług świadczonych przez przewodników zatrudnianych w ramach umowy o dzieło przez PTTK ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, zgodnie z pismem znak PP3-005-38/04 z dnia 09.07.2004 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) prostuje i uzupełnia informacje w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących podstawy opodatkowania usług świadczonych przez ...

1. Jaką stawką podatku są opodatkowane usługi własne oraz usługi nabyte (a następnie odsprzedawane dla bezpośredniej korzyści turysty) od podmiotów nie będącymi podatnikami? 2. Czy sprzedawane przez podatnika usługi turystyczne powinny być opodatkowane na zasadach przewidzianych w specyficznych regulacjach odnoszących się do wykonywania usług turystyki, tj. przy zastosowaniu marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z dnia 08.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ...

Jak ustalić podstawę opodatkowania usług turystycznych? Które usługi można zaliczyć do usług własnych a które to usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty?

Zgodnie z art. 119 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5 (tj. usługi wykonywane we własnym zakresie ).Przez pojecie marży (ust.2 ) należy zaś rozumieć różnicę miedzy kwotą należności ,którą ma zapłacić nabywca usł ...

dotyczy opodatkowania usług świadczonych przez biuro turystyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 30.07.2004 r. (znak: U.S.V-443/14/04) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co ...

- dotyczy statusu małego podatnika, przy uzyskanym obrocie 211.291,13 zł oraz zastosowania szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 12.03.2005 r., jako prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 12.03.2005 r. zwróciła się Pani z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej interpr ...

Czy usługi trenerskie mogą być traktowane jako działalność gospodarcza?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 22.07.2004 r. dotyczące wykonywania w ramach działalności gospodarczej usług trenerskich uprzejmie informuje: Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospoda ...

1. W jaki sposób należy opodatkować podatkiem VAT usługę zaklasyfikowaną wg PKWiU do grupowania 55.23.11 „Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci”, obejmującą takie świadczenia jak: zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku własnym lub obcym, część edukacyjną lub rekreacyjną, zapewnienie opieki wychowawczej, przy czym placówka taka jest zgłoszona jak baza kolonijna (placówka wypoczynku) do Kuratorium Oświaty? 2. Czy przy świadczeniu tej usługi na bazie obcego obiektu turystycznego, przysługuje prawo do odliczenia podatku na zakupie usług noclegowych i gastronomicznych? 3. W jaki sposób należy opodatkować podatkiem VAT usługę wypoczynku dzieci i młodzieży (np. kolonie, obozy, zielone szkoły), nabywaną dla bezpośredniej korzyści klienta od innego organizatora? 4. w jaki sposób należy opodatkować podatkiem VAT usługę polegającą na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (np. kolonie, zielone szkoły) poza granicami kraju, obejmującą nastepujące świadczenia: zakwaterowanie i wyżywienie, część edukacyjną lub rekreacyjną, zapewnienie opieki wychowawczej, przy czym placówka taka jest zgłoszona jako baza kolonijna (placówka wypoczynku) do Kuratorium Oświaty? 5. Jak należy opodatkować usługę polegającą na zakwaterowaniu w domkach letniskowych, świadczoną przez właściciela domku lub osobę, która dysponuje domkiem letniskowym na podstawie stosownej umowy dzierżawy lub najmu? 6. Jak należy opodatkować usługę przewozu osób w kraju, w sytuacji gdy przyjmujący zlecenie na przewóz nie ma własnych autokarów i wykonuje tę usługę przy pomocy innych przewoźników? 7. Czy koszt usługi świadczonej przez agenta sprzedającego w imieniu i na rzecz Strony jest kosztem ogólnym biura i czy z tego tytułu przysługuje odliczenie podatku VAT na zasadach ogólnych? 8. W jaki sposób należy opodatkować usługę wczasów dla dorosłychświadczoną przez ośrodek wczasowy? 8 W jaki sposób należy opodatkować usługę wczasów dla dorosłych, zakupioną od jej organizatora dla bezpośredniej korzyści klienta?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do US-17.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 09.05.2005 r. (data wpływu do US-11.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej inte ...

pkt 4) jak należy rozliczać imprezę turystyczną, w której oprócz usług obcych nabytych dla bezpośredniej korzyści klienta, świadczone są usługi własne, pkt 4 a) czy należy wystawić jedną zbiorczą fakturę na całą wartość imprezy, czy też oddzielnie na usługi własne i obce, pkt 6) jak należy opodatkować usługę polegającą na odsprzedaniu zakwaterowania w domkach letniskowych, nabytą od jej organizatora dla bezpośredniej korzyści klienta, pkt 11) w jaki sposób należy opodatkować sprzedaż usługi hotelowej, zakupionej uprzednio od hotelu dla bezpośredniej korzyści turysty.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2005 r. (data wpływu do US-17.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 09.05.2005 r. (data wpływu do US-11.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu prawa po ...

Generowanie strony w 11 ms