Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: trwały zarząd

Podatnik, będący jednostką budżetową, świadczy usługi najmu lokali na cele działalności gospodarczej. W zawieranych przez Podatnika umowach najmu określa się, że najemca opłaca czynsz i zwraca (refunduje) koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, tj. podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, koszty ubezpieczenia mienia. Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług tych wyodrębnionych elementów.

W praktyce stosowania przepisów ustawy o VAT dopuszczalnym jest wyodrębnienie i przeniesienie (refakturowanie) kosztów usług towarzyszących najmowi pomieszczeń z wynajmującego na najemcę. Przenoszenie kosztów jest dopuszczalne wówczas, gdy występują następujące okoliczności: - przedmiotem refakturowania są usługi; - odsprzedaż musi być dokonana po cenie zakupu bez jakiejkolwiek marży narzuconej pr ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne przekazanie przez Urząd Miasta zabudowanej nieruchomości na rzecz jednostki organizacyjnej w trwały zarząd w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami?

W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku VAT. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tego artykułu) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie ...

Czy trwały zarząd i opłaty melioracyjne są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Jeżeli tak, to jakie stawki i zwolnienia należy stosować oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie Starostwa Powiatowego z dnia 15 listopada 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: na podsta ...

W dniu 13.09.2002r została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, mocą której została przekazana w trwały zarząd na rzecz podległej jednostki organizacyjnej nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.10.2002r, a więc przed dniem wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług. Decyzja została wydana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543 ze zm.). Z tytułu trwałego zarządu została ustalona opłata roczna, płatna w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 87 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług powstaje zapytanie czy ustalone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed 01 maja 2004r opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu, których termin płatności upływa po dniu wejścia w życie tej ustawy oraz opłaty roczne ustalane w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych-aktualizacja opłaty na skutek wzrostu wartości podlegają podatkowi VAT. Zdaniem jednostki samorządu teryt. podatek VAT od w/w opłat ustalonych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi przed dniem 01 maja 2004r z tytułu trwałego zarządu oraz opłat rocznych ustalanych w wyniku zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych jest nienależny. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis niniejszy, ani żaden inny z przepisów nie mówi o obowiązku naliczenia podatku z tytułu ustanowienia trwałego zarządu i ustalenia opłaty z tego tytułu.

Wnioskiem z dnia 15 listopada 2004r. Nr GK.VII.7002-4-3/2004 jednostka samorzadu terytorilnego zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Według przedstawionego stanu faktycznego w dniu 13.09.2002r. wydana została przez wnioskodawcę decyzja administracyjna, na mocy k ...

1) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem dotyczącym naliczenia podatku VAT od opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na podstawie art.45 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta ZZZ i została w 2003r. przekazana w trwały zarząd na okres 3 lat na rzecz zakładu budżetowego. Corocznie do 31 marca z góry za cały rok kalendarzowy Miasto ZZZ pobiera opłatę z tytułu trwałego zarządu. Nieruchomość ta stanowi grunt z wybudowanym na nim budynkiem, w którym znajdują się lokale biurowe. Nieruchomość ta nie jest nieruchomością z nowym budynkiem, tylko w 1998r. adaptowanym na lokale biurowe. Przekazanie w trwały zarząd w 2003r. nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta ZZZ.2) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy należny jest podatek VAT przy sprzedaży lokali mieszkalnych po ich zasiedleniu i zamieszkaniu ( budynki stare, w których część lokali została sprzedana ) na rzecz najemców tych lokali mieszkalnych, przy czym sprzedaż tych lokali następuje wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w wieczyste użytkowanie. Sprzedaż następuje w formie aktu notarialnego. Art.43 ust.6 ustawy o podatku VAT nie będzie dotyczył budynków, które znajdują się w posiadaniu Miasta ZZZ, zaś lokale mieszkalne są zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 2 ww ustawy o podatku VAT.3) W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy należny jest podatek VAT od opłaty z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Miasta ZZZ i została przekazana w użytkowanie Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w XXX na czas nieokreślony w 1986r. Przekazanie nieruchomości w użytkowanie nastąpiło w 1986r. w drodze decyzji administracyjnej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawa ( do wniosku załączono decyzję Nr G.8224/12/86 z dnia 19.08.1986r. Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w ZZZ, który został upoważniony w drodze uchwały do wydania takiej decyzji przez Miejską Radę Narodową). Nieruchomość ta stanowi grunt zabudowany wiatą metalową oraz budynkiem murowanym produkcyjno - magazynowym, przy czym – zgodnie z załączonym oświadczeniem Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskiej – ww obiekty zostały wybudowane ze środków inwestycyjnych Spółdzielni.

Ad.1) W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tego artykułu) bez względu na cel lub rezultat takiej dział ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy w związku z pobieraniem wyżej wymienionych opłat.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2004 r. o znaku BGiGN-7013/9767/04, uzupełnione w dniu 7 stycznia 2005 r., w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytań zawartych w piśmie Pod ...

Czy możliwe jest refakturowanie kosztów przy umowie użyczenia?

dot: pisma (...) z dnia 19.02.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na ww. pismo Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie nie widzi podstaw do zmiany stanowiska przedstawionego w piśmie nr PP-1/005/2/1323/03 z dnia 03.02.2004 r. Ustalenie charakteru umowy cywilnoprawnej winno być dokon ...

Czy realizowane przez Starostwo zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z nałożonych odrębnymi przepisami prawa - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwłego zarządu gruntu będącego własnością Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? Zdaniem pytającego w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT od w/w czynności nie powinien być naliczany podatek VAT.

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały zasadniczo w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państ ...

1. Czy opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpiło przed 1 maja 2004 r. - podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Czy przepis § 3a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy stosować do opłat, których wysokość ulegnie zmianie wskutek aktualizacji. 2. Czy opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd objęte są podatkiem VAT?

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług rozumie się – z ...

Czy pobierane przez Starostwo Powiatowe opłaty za oddanie swoim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność powiatu i Skarbu Państwa, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005r. (data wpływu 28.01.2005r.) znak FN.0715-2/2005 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za trwały ...

Generowanie strony w 18 ms