Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budownictwo komunalne

Czy wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym zamontowaniem wodomierzy (otrzymanych nieodpłatnie) w mieszkaniach lokatorów przez zakład budżetowy, powołany do zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta, stanowią koszt uzyskania przychodu tego zakładu?

Zarząd budynków mieszkalnych, jako zakład budżetowy, został powołany do zarządzania powierzonym mu przez Miasto zasobem mieszkaniowym w postaci budynków komunalnych. Urząd Miasta zakupił wodomierze i przekazał je Podatnikowi celem nieodpłatnego zainstalowania ich u poszczególnych lokatorów mieszkań komunalnych. Wykonanie prac związanych z montażem zlecone zostało firmie, która po dokonanym odbiorz ...

Podatnik, jako komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej, w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu w zarządzanych budynkach (rewitalizacji), jest zobligowany do zapewnienia lokatorom tych budynków zastępczych lokali mieszkalnych. W sytuacji tej, aby zagwarantować mieszkania dla lokatorów, Zakład zamierza wyremontować posiadane w innych budynkach pustostany. Czy wydatki związane z kosztami remontu pustostanów, mogą zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych na budynki przeznaczone do rewitalizacji?

Z treści zapytania Podatnika wynika, iż jako komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej, w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu w zarządzanych budynkach (rewitalizacji), jest zobligowany do zapewnienia lokatorom tych budynków zastępczych lokali mieszkalnych. W sytuacji tej, aby zagwarantować mieszkania dla lokatorów, Zakład zamierza wyremontować posiadane w innych budynkach p ...

Gmina oddaje w nieodpłatne użytkowanie na czs nieoznaczony, zabudowane i niezabudowane nieruchomości komunalne, w tym również budynki komunalne spółce komunalnej. Spółka będzie odtąd zawierała umowy najmu z lokatorami, pobierała pożytki w popstaci czynszów, jednocześnie ponosząc wydatki zwiazane z utrzymaniem komunalnego zasobu lokali. Czy przekazanie w nieodpłatne użytkowanie majątku rodzi obowiązek podatkowy dla gminy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1- 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), w związku z wnioskiem Miasta Działdowo, z dnia 18 stycznia 2005 r. złożonym w dniu 19.01.2005 r., o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionym pismem wnioskodawcy z dnia 24 lutego ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować roboty szklarskie, montaż wykonanej uprzednio stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż żaluzji - wykonane w ramach budowy i remontu następujących budynków: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 1110), budynków o dwóch mieszkaniach (PKOB 1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynków zbiorowego zamieszkania: domów dziecka, domów studenckich, internatów (PKOB 1130), budynków kościołów (PKOB 1272)?

Z pisma Podatnika wynika, że w ramach budowy i remontu następujących budynków: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 1110), budynków o dwóch mieszkaniach (PKOB 1121), budynków o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynków zbiorowego zamieszkania: domów dziecka, domów studenckich, internatów (PKOB 1130), budynków kościołów (PKOB 1272 ) podatnik wykonuje roboty szklarskie, montuje wykon ...

Czy wpłaty partycypacyjne na budowę lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dokonane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa d ...

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi polegające na zakładaniu trawników, sadzeniu krzewów, roslin ozdobnych oraz pielegnacji wokół istniejących już i nowopowstających budynków mieszkalnych, szkół, banków, stacji paliw i zakłdów pracy. Czy poprawne jest zastosowanie przezze mnie 3% stawki podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... złożonym przez Pana ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte ...

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT w związku z remontem i modernizacją budynku mieszkalno-usługowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 44 ms