Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postanowienie sądu

Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych należności z tytułu umorzonych akcji wypłaconych spadkobiercy akcjonariusza na podstawie postanowienia Sądu o nabyciu spadku.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Wypłacone należności stanowią przedmiot spadku, którego opodatkowanie reguluje ustawa z dnia 28 l ...

Za jakie okresy spółka ma złożyć sprawozdanie finansowe, deklaracje CIT-2 i VAT-7 w związku ze zmianą przez Sąd postanowienia o upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, obejmujące likwidację majątku?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 29.01.2004 r. została ogłoszona upadłość przesiębiorstwa z możliwością zawarcia układu. Sąd wyznaczył sędziego komisarza oraz zarządcę. Fabryka kontynuowała działalność gospodarczą, składając sprawozdania oraz deklaracje podatkowe - narastająco od 01.01.2004 roku. W dniu 14 lipca br., sąd rejonowy, wydał postanowienie zmien ...

Jak należy opodatkować ekwiwalent za urlop i dodatkową nagrodę roczną należne zmarłemu pracownikowi a wypłacone w 2004r. spadkobiercy, który nie jest małżonkiem zmarłego pracownika i nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto informuje: Zgodnie z art. 63#185; § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. ze zm.) z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, § 2 powołanego przepisu stanowi, że prawa majątkowe ze ...

Czy firma jako płatnik jest zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego po zmarłym pracowniku osobie wskazanej w postanowieniu sądowym?

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 09.08.2004 r., znak HR/DzP/295/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 631 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. ...

Kto jest obowiązany do wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu należnej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku gdy jednorazowa odprawa została wypłacona zwolnionej pracownicy z depozytu sądowego?

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: Spółka wypowiedziała pracownicy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracownicy przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości 30.000 zł brutto. W okresie wypowiedzenia pracownica zaskarżyła do Sądu Pracy wypowiedzenie umowy o pracę. W związku ...

Którą datę należy uznać za datę zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształconej w sytuacji, gdy spółka akcyjna została wpisana do KRS postanowieniem z dnia 24.09.2004 r. (doręczone 30.09.2004.), a spółka z o.o. została wykreślona z KRS postanowieniem z dnia 05.10.2004 r. (doręczone 14.10.2004.)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 19 października 2004 r. Jak wynika z pisma Spółka przekształciła się ze spółki z ograniczoną ...

Czy przychody otrzymane na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu potrzeb rodziny podczas trwania procesu o rozwód podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 16.02.2005 r., uzupełnionym w dniu 15.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Po śmierci prokuratora w stanie spoczynku pobierającego uposażenie, w związku z otrzymanym postanowieniem sądu o nabyciu prawa do masy spadkowej przez 3 osoby w 1/3 dla każdej z nich zostanie wypłacone uposażenie - żonie zmarłego, której ustalono prawo do renty rodzinnej i córkom. czy w/w świdaczenia należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku nr IV.P.332/32/05 z dnia 09.03.2005r., uzupełnionym w dniu 01.04.2005r. W dniu 09.03.2005r. złożyliście Państwo wniosek nr IV.P.332/32/05 o wydanie pisemnej interpretacji co ...

Na podstawie postanowienia nabyłam nieruchomość w drodze przysądzenia własności nieruchomości - po rozpoznaniu sprawy o egzekucję z nieruchomości. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy nabycie nieruchomości w powyższym trybie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Według mojej opinii powyższe nabycie nieruchomości wolne jest od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005r. (wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 12.04.2005r.) o udzielenie interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycia własno ...

Dotyczy odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym po zmarłym małżonku

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 maja 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście z dnia 9 maja 2005 r. Nr I-2/413/10/2005,odmawia zmiany w/w postanowienia. W dniu 1 marca 2005 r. do Naczelnika ...

Generowanie strony w 23 ms