Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: częstotliwość wykonywania usług

Czy wykonywane usługi wynajmu lokalu w sposób incydentalny (jeden najemca przez dłuższy okres czasu), na cele inne niż mieszkaniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnikiem podatku od towarów i usług są osoby..., które świadczą odpłatnie usługi na własny rachunek z zamiarem ich częstotliwego wykonywania. W myśl art. 4 pkt 2a cytowanej ustawy za usługę uważa się czynności wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przep ...

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004r., uzupełnione w dniu 19.07.2004r., (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 06.08.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawn ...

Czy wliczać obrót uzyskany z tytułu usług pośrednictwa finansowego, świadcoznych "sporadycznie" na rzecz nabywcy mającego siedzibę w Szwecji do obrotu uzyskanego z tytułu czynności w związku, z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 9 sierpnia 2004r. (data złożenia w tut. Urzędzie ...

Kiedy nastąpi utrata zwolnienia podmiotowego i powstanie obowiązku podatkowego z tytułu najmu garażu (100% udziałów) oraz lokalu użytkowego (50% udziałów)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2003 r. informuje, że wynajmując lokal użytkowy będzie Pani zobowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług, jeżeli Pani wartość sprzedaży z tytułu wykonywanych usług najmu (garażu i 50% lokalu u ...

Czy wynajem lokalu użytkowego dla jednego podmiotu jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 03.10.2003 r. (uzupełnione w dniu 03.11.2003 r.), uprzejmie informuje: Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej z majątku prywatnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jaki sposób rozliczyćpodatek VAT w opisanym przypadku ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2005 r , uzupełnionym w dniach 12 kwietnia 2005 r. oraz 20 maja 2005 r , o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakre ...

Strona jest zdania, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, ponieważ minęło ponad 11 lat od dnia zakupu gruntu. Według Wnioskodawcy jego stanowisko jest zgodne z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r, Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10.03.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w pr ...


Czy usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez Spółkę mogą byc uznane za wykonywane sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy powinny powiększać obrót całkowity ujmowany w mianowniku proporcji?

Zgodnie z regulacją art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa organ podatkowy jest obowiązany udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, z kolei podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska. Udzielona z kolei odpowiedź przez organ podatkowy zawiera ocenę prawną stanowiska podatnika. Zat ...

Czy należy uwzględniać w mianowniku przychody z pożyczek udzielanych spółkom zależnym we współczynniku VAT przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1, art. 8 ust.1, art. 90 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4, ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dn ...

Generowanie strony w 37 ms