Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: handel detaliczny

Czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, można wprowadzić do sprzedaży wyroby farmaceutyczne np. codipar, panadol, apap?

Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z zm.) w art. 23 ust. 1 pkt 2 stanowią, iż zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiat ...

Czy przychody osiągane przez Podatniczkę z tytułu handlu detalicznego, w tym z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak to jaka stawka ryczałtu obowiązuje przy tego rodzaju sprzedaży ?

Podatniczka planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego, w tym sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. Przychody osiągane z tej działalności chciałaby opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stan prawny : ------------------------- Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 2 ustawy z 26.07.19 ...

Czy działalność gospodarcza w zakresie handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi, może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 3%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działającw oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodó ...

Czy prawidłowo opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3% uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan galerię sztuki współczesnej przy wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem Pana opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% podlega uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek V ...

Czy prawidłowo stosowane są stawki podatku od towarów i uslug dla: pasażerskiego transportu lądowego pozostałego SWW 60.23.11 - 7 %, sprzedaży detalicznej paliw SWW 50.50.10 - 22 %, sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych SWW 51.51.13 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego nowymi samochodami osobowymi SWW 50.10.21 - 22 %, usług w zakresie handlu detalicznego używanymi samochodami osobowymi SWW - 22 %.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 16.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodar ...

Czy dochody osiągnięte przez Parafię z tytułu sprzedaży detalicznej dewocjonaliów będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że Parafia zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży – handel detaliczny dewocjonaliami, z przeznaczeniem osiągniętego dochodu w roku podatkowym lub roku po nim następującym na cele charytatywno – opiekuńcze. Sklep znajdować się będzie na terenie Parafii w lokalu będącym jej własnością. Na tle powyżs ...

Dotyczy: opodatkowania sprzedaży stolarki budowlanej ( okien, drzwi itp.) wraz z usługą montażową wykonywaną osobiście, jak również przez firmę podnajmowaną w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca o podatku VAT.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28.05.2004r. złożone w dniu 28.05.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania przez Pana Firmę usług remontowych i budowlanych związanych z infrastrukturą mieszkanio ...

Czy można prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch miejscach prowadzenia działalności?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 26 listopada 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił ...Generowanie strony w 7 ms