Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środek farmaceutyczny

W sprawie stawek VAT dla - preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych do PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, - środków dezynfekujących wg PKWiU zaklasyfikowanych do grupowania 24.20.14

Odpowiadając na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla: - preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, - środków dez ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług wypłata w ramach ramowej "umowy o współpracy w zakresie handlu środkami farmaceutycznymi oraz sposobu rozliczeń finansowych" kontrahentowi przez stronę premii pieniężnej z tytułu terminowej zapłaty ceny, przy czym wysokość premii zależna jest od realizacji obrotów minimalnych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 207 i 239 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z wniesionym zażaleniem z dnia 12.04.2005r. przez Stronę na postanowienie Naczelnika ...


Firma wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu preparat GRJ. Towar zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego został przez stronę błednie zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0.Organ odwoławczy uznał za prawidłową klasyfikację towaru dokonaną przez Naczelnika Urzędu Celnego, uznając, że preparat GRJ w świetle obowiązującego prawa nie jest ani środkiem farmaceutycznym, ani lekiem.Produkt nie staje się lekiem skutkiem wpisania go do odpowiedniego rejestru względnie wymienienie w innym dokumencie .

W dniach 29 stycznia 2003 r., 14 marca 2003 r. i 3 kwietnia 2003 r. xxxxxxx, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma xxxxxxx, wystąpiła o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu sprowadzony z Chin towar pod nazwą „produkt leczniczy pochodzenia roślinnego Ginseng Royal Nelfy w postaci płynnej" - dalej preparat GRJ. Towar został przez stronę zaklasyfikowany do kodu PCN 3004 40 10 0, a na ...

Generowanie strony w 26 ms