Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniszczenie towarów


Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych, następnie zniszczonych komisyjnie na skutek utraty terminu ważności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr. 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem Spółki z dnia 22.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie: - czy należy skorygować podatek naliczony w związku z dokonaniem zniszczenia towarów handlowych (podręczników, kalendarzy oraz wyro ...

Czy podlega opodatkowaniu towar poddany likwidacji z powodu przeterminowania?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 19.05.2004 r., które złożono osobiście w dniu 20.05.2004 r. – udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W piśmie złożonym osobiście w dniu 20.05.2004 r. Spółka przedstawia, iż w ...

Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych, które ulegają zniszczeniu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 02.11.2004 roku zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: czy istnieje obowiązek korekty podatku n ...

Czy w związku z obciążeniem firmy transportowej za towar zniszczony podczas transportu występuje sytuacja: wartość wydanego z magazynu uszkodzonego towaru, zlikwidowanego protokółem strat jest kosztem uzyskania przychodów a otrzymane odszkodowanie jest przychodem i w jakiej dacie. wartość wydanego z magazynu towaru obciąża firmę transportową i nie jest kosztem uzyskania przychodu, a otrzymane odszkodowanie jest realizacją należności od tego kontrahenta i nie jest przychodem.

Odpowiadając na pismo z dnia 6.09.2004r. (data wpływu 07.09.2004r.) uzupełnione w dniu 22.10.2004r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktyczne ...

Czy istnieje obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego od utraconych w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzieży, zniszczenia) towarów w sytuacji, gdy ich nabycie miało związek ze sprzedażą opodatkowaną?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 6.12.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelni ...

Czy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług oraz zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego przy imporcie towarów, w przypadku gdy została uznana reklamacja przez kontrahenta zagranicznego, jednakże towar zamiast wywozu został za zgodą urzędu celnego zniszczony pod kontrolą odpowiednich służb?

W odpowiedzi na pismo - zapytanie z dnia 15.04.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy na podstawie § 7 rozporządzeni ...

Czy Podatnik nadal zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy należy skorygować uprzednio odliczony podatek naliczony od dokonanych zakupów, które uległy zniszczeniu wskutek zdarzeń od niego niezależnych.

Stan faktyczny w sprawie. Podatnik prowadzi sklep spożywczy. W związku z awarią w dostawie prądu /posiada potwierdzenie awarii od dostawcy prądu/ uległ rozmrożeniu towar znajdujący się w lodówkach. Na powyższą okoliczność sporządzono protokół, w którym spisano rozmrożony towar. Firma ubezpieczeniowa nie pokrywa strat z tytułu braku prądu, w związku z czym Podatnik nie otrzyma odszkodowania z tego ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup soli, która w wyniku kolizji drogowej uległa zniszczeniu i nie dotarła do odbiorcy?

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego Spółka zgodnie z fakturą z dnia 28 września 2004r. zakupiła sól. Następnie przewoźnik w dniu 29 września uczestniczył w kolizji drogowej, w wyniku której nastąpiło zniszczenie soli. Przewoźnik z tytułu zniszczenia towaru odmówił wypłacenia odszkodowania w kwocie brutto wartości utraconego towaru, twierdząc, że przyszły odbiorca tj. Spółka ...

Czy wartość komisyjnie zlikwidowanych towarów handlowych (zepsutych lub przeterminowanych) pozostałych po zlikwidowanej działalności gastronomicznej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12.01.2005 r. (data wpływu: 13.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Generowanie strony w 13 ms