Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: układ

dot. opodatkowania otrzymywanych rat wierzytelności uprzednio zaliczonych na mocy premii podatkowej do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji zlikwidowania działalności gospodarczej

Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Jednocześnie w myśl postanowień wyrażonych w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 20 po ...

Czy wniesienie przez spółkę z o.o. wkładu w postaci aportu środka trwałego nie będącego przedsiębiorstwem ani zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do spółki jawnej stanowi przychód w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy występując ze spółki jawnej wspólnik - spółka z o.o. - jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od zwróconej równowartości wniesionego wkładu?

1/ W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ do przychodu zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 ...

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za 2004 r. wartość wierzytelności objętej 60 % redukcją w wyniku otwarcia postępowania układowego (zatwierdzonego przez sąd wyrokiem z dnia 06.06.2003 r.) w sytuacji, gdy dłużnik nie przelał należnej kwoty pierwszej raty zgodnie z zapisem w ugodzie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszone o należny podatek od towaró ...

Czy wypłacone prze Bank członkom rodzin zmarłych pracowników, zmarłych emerytów i rencistów świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w miejsce tych świadczeń, stanowiące składnik świadczeń emerytalno-rentowych wypłaconych z zagranicy korzystają ze zwolnienia na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 92 updof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej we wniosku z dnia 23.03.2005 ...

PYTANIE PODATNIKA " Czy zarządca nieruchomości wypłacając właścicielom kwoty wynikające z końcowego rozliczenia nieruchomości zobowiązany jest do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywania właściwemu urzędowi skarbowemu?".

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie Spółki przedstawione ...

Pytanie dotyczyz zaliczenia wierzytelności w koszty uzyskania przychodów z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

NA PODSTAWIE: Art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia (...).2005 r., który wpłynął w dniu (...).2005 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz ...


Czy przekazując nieruchomość właścicielom i wypłacając im kwoty wynikające z końcowego rozliczenia tych nieruchomości Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwego urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, adresu siedziby podatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2006 r., który wpłynął w dniu 03.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Czy Wnioskodawca jako zarządca nieruchomości będących własnością osób fizycznych lub prawnych, zarządzając tymi nieruchomościami bez zlecenia powinien uzyskane przychody i poniesione koszty na nieruchomościach ująć w swoich deklaracjach podatkowych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) s t w i e r d z a m, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2006 r., który wpłynął w dniu 03.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...

Czy można podwyższyć w 2006 r. i 2007 r. podstawową stawkę amortyzacyjną dla automatów do gry o niskich wygranych, napędzanych monetami lub żetonami, które w ramach wygranej wypłacają gotówkę lub żetony, zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynnika 2,0? Urządzenia spełniają funkcję rozrywkową, są na wyposażeniu lokali rozrywkowych - barów, pubów, dyskotek.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Generowanie strony w 11 ms