Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rada rodziców

Czy organizacja takiego festynu będzie się wiązała z wystąpieniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Rada Rodziców przy Zespole Szkół realizując działania statutowe wydatkuje środki pochodzące wyłącznie z dobrowolnych składek rodziców. Rada chciałaby jednak zorganizować imprezę – festyn połączony z aukcja prac dzieci, kawiarenką zaopatrzoną w wyroby pochodzące z domowych wypieków i loteria fantową – z którego dochody zasiliłyby fundusze Rady. Ocena prawna stanu faktycznego: Rada Rodziców działa ...

Czy podlega obowiązkowi składania zeznań CIT-8 Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, skupiająca osoby fizyczne wpłacające dobrowolne składki na rzecz szkoły ?

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w indywidualnej sprawie w piśmie z dnia 14 września 2004r. (bez numeru). W świetle przepisów ust ...

Rada rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r . Nr 67, poz 329 ze zm./.

Rada rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r . Nr 67, poz 329 ze zm./. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „ podatnikami”. Zgodnie z art. ...


Czy usługi stołówkowe prowadzone przez przedszkole oraz wpłaty przyjmowane na komitet rodzicielski działający przy przedszkolu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo nr Pm/13/46/04 z dnia 03.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Z pisma Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU-542/10-9020/2004 z dnia 02.11.2004r., wynika, iż prowadzenie stołówki przez personel przedszkola dla dzieci i pracowników przedszkola, pod warunkiem że stołówka nie jest odrębnym podmiot ...

Czy wpłaty dokonane przelewem na Radę Rodziców Szkoły mogą być dokonane przelewem bankowym w ramach odliczenia darowizny?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2004 r. (wpływ 14.12.br.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie dokonywania odliczeń wpłat na Radę ...

Czy dochody szkoły gromadzone poprzez działalność rady rodziców podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania zażalenio ...

Czy mogę odpisać od dochodu w moim zeznaniu PIT-37 za 2004r wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 13.04.2005r. uzupełnionego w dniu 09.05.2005r. w sprawie inte ...

Czy darowizna przekazana przez osobę fizyczną na rzecz Rady Rodziców działającej przy szkole publicznej podlega odliczeniu od dochodu ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na rzecz Rady Rodziców działającej przy szkole ...

Czy darowizna przekazana przez osobę prawną na rzecz rady rodziców podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po dokonaniu weryfikacji wydanego na wniosek Spółdzielni postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 5 maja 2005r., Nr I-2/4211/423-0005/05 dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa pod ...

Generowanie strony w 39 ms