Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rękodzieło

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania wyrobów rękodzieła artystycznego o symbolu SWW 2882-4325 i PKWiU 36.14.12-50.27 Urząd Skarbowy w Skarżysku - Kamiennej zgadza się z interpretacją podatnika i potwierdza opodatkowanie wymienionych wyrobów stawką podatku VAT w ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach zgodnie z pismem PP2-005/23/2003 r. z dnia 03.06.2003 r. Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) prostuje i uzupełnia informację w sprawie stosowania stawek podatku VAT, udzieloną Panu pismem z dnia 13.03.2003 r., znak PP-2-443/11/03 w zakresie opodatkowania prac g ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Stawka podatku od towarów i usług dla wyrobów z drewna - figur ogrodowych PKWiU20.51.14-50.99.

W związku ze złożeniem przez podatnika pisma w dniu 05.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ora ...

Jaką należy stosować stawkę podatkową w podatku od towarów i usług od dnia 01.05.2004r. w odniesieniu do sprzedawanych wyrobów, które posiadają ważny do dnia 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej ?

Podatnik złożył oświadczenie, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiając stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie wskazano, iż przy sprzedaży swych wyrobów do których nie podano symbolu PKWiU, a które posiadają ważny do 31.05.2004r. atest Krajowej Komisji Artystycznej ...

Czy posiadając działalność gospodarczą w zakresie konserwacji zabytków i przedmiotów artystycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej można dokonać konserwacji i renowacji oraz naprawy plansz reklamowych, których istotnymi elementami są przedmioty rękodzieła ludowego, tj. wycinanki opoczyńskie ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych uznanych za zabytkowe,w tym przypadku przedmiotów rękodzieła ludowego, tj."wycin ...

Czy zasadne jest zastosowanie stawki 3% VAT na sprzedaż kafli kominkowych ceramicznych posiadających atest jako wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zastosowanie stawki 7% VAT na sprzedaż tych samych kafli kominkowych ceramicznych PKWiU 26.30.10, które nie posiadają atestu?

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów wymienionych w załączniku Nr 1 do tej ustawy stawka podatku wynosi 3%. W załączniku Nr 1 w pozycji 29 Części I – VIII zostały wymienione opatrzone odpowiednimi symbolami PKWiU „Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe ...

Czy od dnia 1 maja 2004r. można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego w odniesieniu do wyrobów zakupionych przed 1 maja 2004r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (data złożenia 19.05.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących stawki podatku od towarów i usług na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i a ...

Czy jest możliwość stosowania stawki 7% na dostawę wyrobów z wikliny sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 20.52.15-70.60 nabytych przed dniem 01.05.2004r. i po dniu 01.06.2004r., które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art.14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn. zmian.) przedstawia swoje stanowisko w tym zakresie Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), w pozycjach 110-128 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła ...

Jaką stawkę podatku należy stosować dla dostawcy wyrobów z wikliny (PKWiU 20.52.15-70.60) posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

dotyczy: informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 02.07.2004 r., nr PP/443-55/04 w sprawie stawki podatku dla dostawy wyrobów z wikliny (PKWiU 20.52.15-70.60) posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji „Cepelia”. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wery ...

Generowanie strony w 4 ms