Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: metoda memoriałowa

Czy faktura za usługę nie wykonaną, bez gwarancji czy i kiedy zostanie wykonana, otrzymana w czerwcu 2003 r. może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w 2003 r., jeżeli ewentualna zapłata nastąpi w latach późniejszych?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż nawiązując współpracę z firmą zajmującą się zamieszczaniem reklam w wydawanym przewodniku był Pan przekonany, że chodzi o bezpłatne umieszczenie logo Pana firmy w katalogu. Do podpisania umowy nie doszło tymczasem firma ta wystawiła 26 czerwca 2003 r. fakturę. Ponieważ brak jest jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego gwarancję realizacji og ...

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dotyczy faktu księgowania przez podatnika kosztów usług telekomunikacyjnych w latach 2001-2003 zgodnie z terminem wystawienia faktury, zamiast zgodnie z terminem płatności określonym w fakturach. W związku z powyższym wyłoniło się pytanie podatnika czy istnieje możliwość skorygowania popełnionego błędu poprzez prawidłowe zaksięgowania faktur, a w konsekwencji złożenie korekt deklaracji VAT-7 oraz PIT-5 za lata 2001-2003 r.

Ogólne zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zawarte zostały w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zgodnie z ust. 1 art. 19 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanyc ...

Czy prowizja i opłata wstępna do umowy leasingu zawartej na okres 36 m-cy stanowi - w przypadku stosowania zasad ustawy o rachunkowości - koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia czy podlega rozliczeniu w czasie ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z ...


Jaki jest moment zaliczenia do kosztów uzyskani przychodów wydatków z tytułu składek ZUS oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne - czy data poniesienia wydatków, czy okres którego dotyczą?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 02.08.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospod ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatek związany z opłaceniem ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu ciężarowego obejmującego okres od 19.03.2004 r. - 18.03.2005 r. podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w roku jego poniesienia?

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a koszty uzyskania przychodu zarachowuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tzw. metodą „memoriałową”. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu marcu 2004r. podatnik zakupił samochód ciężarowy, który następnie wprowadził do ewidencji środków trwałych. W dniu 19.03.2004 r. podatnik opłacił ubezpieczenie komunikacyjne ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatek dotyczący zapłaty za wykonaną usługę, który nie został udokumentowany fakturą?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż: prowadzi działalność gospodarczą w zakr ...

Czy od stycznia 2005r. mogę zmienić metodę księgowaniana na memoriałową tzn. zaliczać w koszty faktury/rachunki zgodnie z datą ich wystawienia przez podwykonawców, a nie z datą ich zapłaty ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając zgodnie z właściowością miejscową, informuje, że stosownie do art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w roku podatkowym, którego dotyczą, tj ...

Jak prawidlowo księgować koszty związane z przedsięwzięciem "Wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z klientami i w oparciu o system CRM w ramach: wdrażania pozyskanych technologii", ktore zostaną pokryte ze środków obrotowych firmy a po zakończeniu część kosztów zostanie zwrócona w formie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ?Kiedy zachodzi konieczność stosowania proporcjonalnego rozliczenia kosztów o charakterze pośrednim art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez ...

Podatnik jest współwłaścicielem kamienicy, która jest przedmiotem najmu. Najem nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Forma rozliczaniadochodów - zasady ogólne. Przez cały czas trwania najmu przychody i wydatki związane z najmem rozliczane były metodą kasową. W złożonym wniosku podatnik dopuszcza możiwość rozliczania nieruchomości zarówno metodą kasową jak i memoriałową.

W dniu 08.02.2005 r. złożony został przez Pana w tutejszym organie podatkowym wniosek uzupełniony w dniu 23.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego możliwości zaliczenia w ciężar kosztów najmu wydatków poniesionych w miesiącu styczniu 2005 r., a dotyczących usług dostarczonych w miesiącu grudniu 2004 r. (do ...

Generowanie strony w 5 ms