Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zatrudnianie osób pozbawionych wolności

Czy w świetle aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U.Nr.56 poz.544) możliwa jest do zastosowania ulga w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1998r. wydanym na podstawie art. 58 ustawy – Kodeks karny wykonawczy w sprawie wyznaczenia zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny, szczegółowych obowiązków tych zakładów w zakresie zatrudnienia skazanych i zasad gospodarowania uzyskany ...

Czy w 2004 r. podatnik może korzystać z ulgi podatkowej wynikającej z przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.1998 r. w sprawie wyznaczania zakładów pracy, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny,.... (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych inn ...

- Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Spółki jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić wg wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć w przychody podatkowe Jednostki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w R. stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa - przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2006 r., L.dz. ZFK/1777/2006 (wpływ do tut. Urzędu 08.06.2006 r.), uzupełnionym w dniu 13.07.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretac ...


Generowanie strony w 27 ms