Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instytucja


1. Czy sam fakt otrzymywania dotacji podmiotowej, w przypadku wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, powoduje obowiązek częściowego odliczania podatku naliczonego od podatku należnego zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też dopiero w momencie wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego? 2. Czy w przypadku błędu popełnionego przez podatnika, mozliwym jest bezpośrednie złożenie korekty deklaracji za 2004 rok, czy też dopiero w terminie określonym w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iz instytucja kultury utrzymuje się z wpływów z zajęć, warsztatów, imprez ...

Czy wypłacone odszkodowanie przyznane w ramach Niemieckiego programu Odszkodowawczego za pracę przymusową przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji /OPM/ w Genewie, podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i podatkowi od spadków i darowizn?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), podziela stanowisko przedstawione przez Panią w piśmie z dnia15.03.2005 r. Wnioskiem z dnia 15.03.2005 r. wystąpiła Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawioneg ...

Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług na usługi weterynaryjne?

Z treści wniosku podatnika wynika, iż świadczy on usługi weterynaryjne. Istotnym dla ustalenia właściwej stawki podatkowej dla usług weterynaryjnych jest ich właściwe zakwalifikowanie. Jak wynika z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dział statystyczny PKWiU 85 pod nazwą: "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej" obejmuje: usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, usługi wet ...

Czy świadczone przez samorządową instytucję kultury usługi w ramach organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w sekcjach: plastycznej, tanecznej, perkusyjnej, teatralnej, szachowej, brydżowej i wokalno-tanecznej, za które pobierane są częściowe opłaty, podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 06.10.2005 r. (data o ...

1.Czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego) stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.Czy amortyzacja mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, o jakim mowa w art. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 13.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. ...

Czy korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 projektu stworzenia sieci współpracy i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi z rejonu Mazowsza i Podlasia, a wydatki na realizację projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (z datą wpływu 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmioci ...

Strona wnosi o wyjaśnienie czy " podlega opodatkowaniu i jaką stawką VAT organizacja przez XXX koncertów na zlecenie innych instytucji ?"

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 18.07.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 20.07.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 07.09.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 08.09.2006r.), o udz ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dofinansowanych z otrzymanej dotacji?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 27.06.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 30.06.2006) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i ...

Czy w sytuacji likwidacji jednostki budżetowej i utworzenie w jej miejsce instytucji kultury należy objąć spisem z natury wyposażenie i środki trwałe i opodatkować je.Czy nowoutworzona jednostka kultury, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, jest zobowiązana dokonać korekty podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 18 ms