Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie wewnątrzwspólnotowe

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić. Będzie to zatem należność dla dostawcy wynikająca z faktury. Jednakże kwotę tę należy powiększyć o: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem to ...

Jaki kurs przeliczenia waluty należy zastosować w przypadku, gdy 06.05.2004r. Spółka otrzymała towar od kontrahenta zagranicznego, natomiast faktura została wystawiona przez dostawcę 10.05.2004?

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłas ...

Podatnik VAT UE w maju 2004 wpłacił zaliczkę na nabycie wewnątrzwspólnotowe środka trwałego. Dostawa nastąpi w czerwcu 2004 r. W jakim okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony i w jakim terminie nastąpi zwrot różnicy podatku.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w wewnątrzwspólnotym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem węwnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku, gdy przed tym terminem, o którym mow ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kra ...

Czy Fundacja dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu medycznego, dla realizacji swoich celów statutowych, jest uprawniona do obniżenia podatku należnego od tego nabycia o kwotę podatku naliczonego z tytułu tego nabycia. Czy Fundacja jest zwolniona z podatku od towarów i usług w przypadku nieodpłatnego przekazania ( darowizny) szpitalom sprzętu medycznego uprzednio nabytego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.05.2004r. nr L.dz. 29450/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 11 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) należy naliczyć i odprowadzić podat ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem“Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane środki ochrony roślin przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym- PKWiU 24.20.12-xxxx”,

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 w/w ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem: jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy zakupie samochodu używanego ( nie będącego nowym środkiem transportu)?

Strona we wniosku występuje jako osoba prywatna a także jako podmiot gospodarczy. Strona prowadzi dzialalność gospodarcza w zakresie wykonywania robót budowlanych murarskich oraz w zakresie handlu hurtowego i detalicznego a także usług motoryzacyjnych i innych. W art. 2 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) zostały określone szczegółowe warunki kwa ...

Podatnik sprowadza do dalszej odsprzedaży na terenie kraju towary z krajów Unii Europejskiej. Podmioty dokonujące dostawy tych towarów są zarejestrowanymi podatnikami od wartości dodanej. Jak należy rozliczyć takie transakcje na terenie kraju?

Odpowiedż: W myśl art . 9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54,poz.535) nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki, jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT).Ustęp 2 tego ...


W dniu 24.06.2004 r. nabyto samochód Hyundai Getz z Niemiec, który po raz pierwszy zarejestrowano w dniu 04.05.2004 r., a stan licznika wynosi 6.500 km. Podatnik pyta czy czynność powyższa jest zwolniona z podatku od towarów i usług, czy też powinien zostać odprowadzony podatek VAT. Jest osobą fizyczną nabywającą pierwszy samochód w ramach zakupów z Państw Członkowskich UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkows ...

Generowanie strony w 9 ms