Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawody

Czy są zwolnione z opodatkowania nagrody pieniężne przyznane zawodnikom przez klub sportowy za wygrane zawody sportowe (mecze) piłki nożnej ligi okręgowej organizowane przez ... Związek Piłki Nożnej?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że: nagrody są przyznawane zawodnikom drużyny piłkarskiej w przypadku wygrania zawodów piłki nożnej (zdobycia punktów) organizowanych przez ... Związek Piłki Nożnej, zawody odbywają się w ciągu roku w miesiącach marzec-listopad z przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu, średnio raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ... Zw ...

Przedmiotem działalności jest organizowanie koncertów dla dzieci w przedszkolach, szkołach, zapewnianie oprawy muzycznej na imprezach okolicznościowych, konferencji, spotkań, prowadzenie zajęć rytmiczno – umuzykalniających. Pytanie dotyczy czy w/w usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług od maja 2004 r.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w sprawie udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że w ramach działalności gospodarczej wykonuje Pani wolny zawód artysty muzyka i zajmuje się usługami związanymi z kulturą. Dz ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów wynikających z profesjonalnego uprawiania sportu.

Dyrektor izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie wynikającą z pisma z dnia 30.12.2004 r. znak: US.VI/I-415-192-1/04 dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji w zakresie kosztów uzyskania przychodów z profesjonalneg ...

Jak powinien postapić płatnik, który dokonuje wypłaty nagród pieniężnych z tytułu wygranych w zawodach sportowych, jeżeli kwota nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, - stwierdza, że stano ...

Pytanie podatnika Czy można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy opłacone przez pracodawcę uczestnictwo pracowników w zawodach sportowych w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z poźn. zm.) stwierdzam, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy opłaconego ...

Czy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy opłaconego przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w zawodach sportowych?

W dniu 05.12.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy opłaconego przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w zawodach sportowych w świetle art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U ...

Spółka zwraca się z pytaniem, czy należy naliczyć podatek od towarów i usług od przekazanych towarów i usług na zorganizowany przez firmę turniej sportowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...)S.A. – przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11.07.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy wartość świadczeń przyznanych pracownikom przez Spółkę, polegających na sfinansowaniu kosztów uczestnictwa w imprezie sportowej stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Czy zwolnione są z podatku dochodowego koszty delegacji w związku z wyjazdami zawodnika na zgrupowania treningowe, szkolenia i zawody w kraju i za granicą rozliczane przez klub sportowy? 2. Czy koszty badań sportowych, leczenia, rehabilitacji sportowej ponoszone przez zawodnika są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno koszt zakupu konia jak i koszty utrzymania konia?Czy Spółka zakup konia będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu jego zakupu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 9 ms