Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kościół

Czy firma będzie mogła odliczyć od dochodu pełną wartość darowizn przekazanych kościołowi parafialnemu na cele charytatywno-opiekuńcze?

Darowizna na działalność charytatywno - opiekuńczą podlega odliczeniu od dochodu tylko w wysokości 10 % dochodu darczyńcy. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu nie istnieje kolizja i niespójność pomiędzy ustawą podatkową a ustawami regulującymi stosunek państwa do Kościołów i związków wyznaniowych. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową obowiązki podatkowe ustalają ustawy podatkowe. Ustaw ...

Czy podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu za 2004 rok pełną wartość darowizn przekazanych kościołowi parafialnemu na cele charytatywno-opiekuńcze?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) – podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele kultu religijnego – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350 zł. Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na r ...

Czy jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej jest czynnym podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w związku z regulacją zawartą w art. 160 ust. 3 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność zarobkową, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła ...

Czy jednorazowa sprzedaż przez parafię będącą kościelną osobę prawną, która nie prowadzi działalności gospodarczej nieruchomości rolnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004r. uzupełnione dnia 26.07.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: w zakresie podatku od towarów i usług: Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonując ...

Zwracamy się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej opodatkowania robót budowlano-montażowych dotyczących budynków kościołów z zakrystią.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Spółki niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 200 ...

dotyczy stawki podatku VAT w odniesieniu do usług remontu elewacji budynku kościoła zaliczanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do klasy 1272

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 22.06.2004 r. (znak: I US-II/443/52/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Pytanie podatnika dotyczy s ...

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Czy budynki kościołów wchodzą w skład PKOB wymienionych w poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług i są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2004 r., w sprawie opodatkowania robót budowlanych związanych z budynkami kościołów i innych związków wyznaniowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej wyjaśnia, że powyższa kwestia uregulowana została w art. 2 ust. 12, art. 41, ar ...

W złożonym piśmie zwraca się Pan z zapytaniem czy prowadzone przez Pana prace „Ekspertyza konstrukcji dachu zabytkowego kościoła w Słupi” oraz „Projekt remontu konstrukcji dachu zabytkowego kościoła w Słupi” mogą zostać zakwalifikowane jako usługa PKWiU 92.52.12 (usługi ochrony zabytków), których świadczenie jest zwolnione z podatku VAT. Budynek kościoła w Słupi jest wpisany do rejestru zabytków.

Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług po dniu 30 kwietnia 2004r. określone zostały w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. r 97, poz ...


Generowanie strony w 6 ms