Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaopatrzenie w wodę


1. Czy wpłata na społeczny komitet budowy kanalizacji na wsi w 2003 r. może być odliczona od dochodu jako darowizna na cele wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wsi? 2. Czy zakup przyczepki do prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej (wartość poniżej 3.500,00 zł) może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 21.09.2004 r. (data wpływu 22.09.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak ni ...

- dotyczy stawki podatkowej od wartości budowli, które są wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i jest to związek bezpośredni, a nie pośredni.

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia: - udzielić, na wniosek Podatnika, interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Stosownie do zapisu § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr XXVI/665/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 grudni i 2005 r. w ...

1. Czy otrzymana dopłata z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki sfinansowane z dotacji można zaliczyć w koszty?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy od uzyskanych dochodów Zakład zobowiązany jest płacić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy od dochodu zakładu budżetowego Wnioskodawca wykonujący wyłącznie zadania z zakresu dostarczania wody, odprowadzania ścieków i nadzór nad cmentarzami komunalnymi należy odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy umowa dotycząca refundacji przez Spółkę kosztów wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych osobom, które wybudowały te urządzenia z własnych środków i przekazania tych urządzeń Spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy otrzymywane przez Spółkę od Gmin dopłaty do ceny wody i ścieków są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy zawarcie umowy o przekazanie za wynagrodzeniem sieci z osobą fizyczną rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i kto płaci ten podatek: kupujący, czy sprzedający sieć?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy otrzymane dopłaty do cen wody i ścieków po pomniejszeniu o podatek VAT należny są prawidłowo rozliczane w przychodach i kosztach podatkowych Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 35 ms