Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: plan miejscowy

Czy sprzedaż przez gminę terenów w drodze przetargu nieograniczonego gruntów nie przeznaczonych w momencie zawarcia umowy warunkowej z nabywcą, jest na mocy art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku, w sytuacji gdy przeniesienie prawa własności nastąpi w okresie działania nowej ustawy biorąc pod uwagę następujący stan faktyczny: w dniu 27. 04. 2004 r. została przez Gminę X zawarta warunkowa umowa notarialna ze Spółką Y z o.o. na sprzedaż gruntów niezabudowanych. Dla gruntów tych nie ma sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego grunty przeznaczone są pod dolesienia. W Rejestrze Ewidencji Gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Z przedmiotowe grunty oznaczone są jako grunty orne. Warunkowy charakter umowy determinowany jest uprawnieniem Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu. Jednym z głównych warunków zawartych w umowie ze Spółką Y z o.o. jest stworzenie przez nabywcę nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie na zakupionym terenie działalności gospodarczej. Nabywca musi zatem uruchomić takie procedury jak: zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę (część z tych procedur została już uruchomiona). Dopiero po ich zakończeniu będzie można jednoznacznie określić czy tereny mają status przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu przepisów o planowaniu przestrzennym i w świetle prawa budowlanego. Co decyduje w momencie sprzedaży gruntów gruntów przeznaczeniu?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że w dniu 27. 04. 2004r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (grunty niezabudowane położone we wsi O). Warunkowy charakter umowy wynika z prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych (na mocy art. 3 ustawy z 11. 04. 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego). Prawo pierwokupu jest uprawnieniem prawokształtującym. Realizacja tego ...

Czy sprzedaż gruntu niezabudowanego jest zwolniona z podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Odnośnie rozstrzygnięcia czy dane tereny należy uznać za budowlane lub przeznaczone pod zabudowę zasadne wydaje się odwołanie do przepisów ustawy z dnia 2 ...

Czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 1.07.2004 r.) czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami mie ...

Czy wydatek na zakup działki rolnej, dla której wydano opinię urbanistyczną w oparciu o nieaktualny plan zagospodarowania przestrzennego, odpowiada warunkom zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2005 r. (uzupełnionego w dniu 16.09.2005 r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje sta ...

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej opracowaniem p.n. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy .... - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005r. nr PP/443-35/RB/34354 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania gruntów podatkiem od towarów i usług - uznając, że przedmiot ...

Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Sprzedaż przez Spółkę niezabdowanych działek przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe z usługami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej nieużytek będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Sprzedaż gruntu przeznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń parkową korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy czynność sprzedaży działki podlega opodatkowaniu stawką 22% podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 540 ms