Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przetwórstwo rolno-spożywcze

Czy można zastosować stawkę podatku w wysokości 7% przy sprzedaży herbatki do zaparzania z suszonego warzywa momordica charantia (dyniowate)? Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że wg informacji uzyskanej z urzędu Statystycznego w Warszawie, w powiązaniu z kodem CN 0712 90 90 90 ww. herbata posiada symbol PKWiU- 15.33.13 -90.90.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. nr 137 poz. ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 % stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 stawk ...

1. Czy działalność polegająca na zakupie produktów rolnych i owocowo-warzywnych od producentów rolnych na podstawie umów kontraktacji i umów sprzedaży „na pniu” oraz na świadczeniu tym producentom dodatkowych świadczeń stanowi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy? 2. Czy te świadczenia dodatkowe stanowią koszt uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 10.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 07.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zap ...

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego sprzedaje pochodzące z własnej uprawy warzywa i owoce. Część produktów roślinnych (ogórki, kapusta) sprzedaje po ich kiszeniu. Do działalności ma zamiar włączyć sprzedaż surówek z warzyw własnej uprawy (kapusta, marchew, por, seler). Podatnik wniósł zapytanie, czy w powyższej sytuacji całość sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku dochodowego.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Działalność rolniczą zdefiniowano w art. 2 ust. 2 w/w ustawy jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych ...

Czy dokonując przetwórstwa i konfekcjonowania własnych produktów rolnych, podatnik nie zostaje wyłączony ze zwolnienia z podatku dochodowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając w oparciu o przepisy art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy będąc czynnym płatnikiem podatku VAT jako rolnik – dokonującym prze ...

Czy dochody uzyskanych z produkcji i sprzedaży wina z winogron pochodzących z upraw własnych rolnika, właściciel gospodarstwa rolnego nie prowadzącego innej poza rolnictwem działalności gospodarczej ani też działalności w działach specjalnych produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu podatnikiem podatku dochodowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 , art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., złożonym przez Pana M. K. i uzupełnionym w dniach 31.01.2005 r. oraz 03.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z produ ...

Jak jest stawka VAT na sprzedaż owoców zalanych galaretka owocową gotowych do spożycia po otwarciu ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 09 września 2004 r., w sprawie opodatkowania owoców zalanych galaretką gotowych do spożycia po otwarciu wyjaśnia co następuje: W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 20 ...

Czy stawka podatku VAT stosowana przez Wnioskodawcę na flaki wołowe - mrożone, krojone, opakowanie jednostkowe o wadze 1kg (PKWiU 15.13.12-60.99) jest właściwa?

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz,535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (wpłynął dnia 14.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski następujących towarów: - słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - aspartamu w tabletkach i pudrze,- słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - sacharynianu sodu i aspartamu w tabletkach i pudrze,- słodzik stołowy na bazie środka słodzącego - cyklaminianu sodu i sacharynianu sodu w tabletkach i pudrze,- pastylki do ssania odświeżające oddech na bazie aspartamu i sorbitolu,mieszczących się w grupowaniu PKWiU 15.89.14-90.99 "Ser fondue oraz pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane"?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Dotyczy opodatkowania stawką 7% podatku od towarów i usługsprzedaży następujących produktów spożywczych:- estrogen suszony, majeranek suszony, cząber suszony( symbol PKWiU 15.33.13-90.90 warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane),- mieszanki przyprawowe ( symbol PKWiU 15.87.12-70 sosy i przetwory z nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne, gdzie indziej niesklasyfikowane ).

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 18.04.2005r. podatnik dokonuje sprzedaży następujących produktów spożywczych: estrogen suszony, majeranek suszony , cząber suszony ( symbol PKWiU 15.33.13-90.90 warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane), mieszanki przyprawowe ( symbol PKWiU 15.87.12-70 sosy i przetwory z nich , zmieszane przyprawy i zmieszane przy ...

Czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku przeniesiona do nowo powstałej spółki działalności związanej z produkcją i sprzedażą przetworów młynarskich oraz wniesienia gruntów zakładów w trzech miastach w Polsce itd.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 4 ms