Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: potrzeby osobiste (własne)

1. W zakresie podatku dochodowego - czy wystawiona faktura wewnętrzna na przekazanie środka trwałego na własne cele spowoduje skutki w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? 2. W zakresie podatku VAT - czy faktura wewnętrzna powinna być zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży? 3. W zakresie podatku od spadków i darowizn - czy powstanie zobowiązanie od przekazanej darowizny?

Pismem z dnia 12.03.2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, które zostało uzupełnione pismem z dnia 2.04.2004 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla potrzeb ...

Czy dokonana przez podatnika VAT-u jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Dokonana przez podatnika VAT-u - po dniu 30.04.2004r. – jednorazowa sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, nabytego wcześniej na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, tj. nie nabytego na potrzeby tejże działalności, w świetle art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzed ...

Pytanie podatnika dotyczy: -obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez małego podatnika; -powstania obowiązku podatkowego u małych podatników -wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na własne potrzeby osobiste.

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo ...

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu wykorzystywanego wcześniej na cele działalności gospodarczej należy dokonać korekty odliczonego przy zakupie podatku VAT?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 29.06.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 17.08.2004 r., czy w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu wykorzystywanego wcześniej na cele działalności gospodarczej należy dokonać korekty odliczonego przy zakupie podatku VAT, Naczelnik P ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie przez podatnika towarów na własne potrzeby?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 20.10.2003 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów ...

Podatnik zapytuje czy przekazanie artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Nadzorczej z Zarządem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, przekazanie artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Nadzorczej z Zarządem nie jest przekazaniem lub zużyciem na cele osobiste członków organów stanowiących osób prawnych a tym samym nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny: Podatnik na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w której uczestniczy Zarząd, przekazuje wcześniej zakupione produkty spożywcze. Poczęstunek odbywa się na terenie zakładu pracy. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dos ...

Czy fakturę dokumentującą 100% przedpłaty za towar zakupiony we własnym sklepie należy traktować jako przychód, jeśli tak, to jakie są zasady ksiegowania takiego zdarzenia gospodarczego? Czy przekazanie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą składników majątku związanych z tą działalnością na potrzeby własne (budowa budynku mieszkalnego) udokumentowane fakturą VAT może być podstawą do skorzystania z ulgi budowlanej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2003 r. oraz pismo z dnia 20 października 2003 r. (uzupełnione pismami z dnia 3 i 5.11.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Urząd Skarbowy w Wadowicach) w sprawie zaliczenia do przychodów z dzia ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem od jakiej wartości winien naliczyć należny podatek od towarów i usług w przypadku przekazania samochodu w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste. Zdaniem podatnika przy w/wym. dostawie winien odprowadzić należny podatek VAT w wysokości 22% od wartości netto samochodu kalkulowanej wg ceny rynkowej z uwzględnieniem faktu eksploatacji w firmie, rzeczywistego zużycia i stanu technicznego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez z dnia 28.01.2005r. (data wpływu 09.02.2005r.) uzupełnionego następnie w dniu 24.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości przyjętej podstawy nalic ...

Czy wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczania należnego podatku VAT z tyt. świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 i 8 ustawy o VAT?

Działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 90, art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na potrzeby osobiste pracownika?

Z wniosku wynika, że Spółka nabyła od polskiego kontrahenta usługi przeprowadzki-przewozu rzeczy osobistych pracownika poza terytorium Rzeczypospolitej Polski. Zakup ww. usług stanowi w ocenie Jednostki koszt uzyskania przychodu, gdyż usługi zakupiono na rzecz pracownika, a takie świadczenie zostało zagwarantowane w jego umowie o pracę. Za wykonane usługi Podatnik został obciążony dwoma fakturami: ...

Generowanie strony w 7 ms