Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: emisja akcji

Czy wydatki poniesione w związku z emisją akcji oraz połączeniem z innymi podmiotami stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zarachowania)?

Weryfikując na podst. art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr US 72/ROP1/423/249/MP/04 z dnia 27.04.2004r., stwierdza się co następuje: W kwestii interpretacji art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn ...

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego.

Organ podatkowy odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że podziela stanowisko spółki odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodów, kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych. Zgodnie z a ...

Stan faktyczny: Spółka w okresie od kwietnia 2004 r. do sierpnia 2004 r. dokonała nabycia usług na cele związane z realizacją podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje Spółki są dopuszczone do publicznego obrotu oraz notowane na giełdzie papierów wartościowych. Podwyższenie kapitału zakładowego realizowane było poprzez emisję nowej serii akcji oraz zaoferowanie ich nabycia w drodze publicznej subskrypcji. Nabyte przez Spółkę usługi powiązane były ściśle z przeprowadzeniem podwyższenia kapitału i dotyczyły czynności koniecznych do realizacji emisji akcji takich jak sporządzenie projektu prospektu emisyjnego i innych działań niezbędnych do skutecznego zaoferowania nowych akcji w ramach publicznego rynku papierów wartościowych, w tym dopuszczenia nowowyemitowanych akcji do obrotu publicznego. Ponadto Spółka w ramach podwyższenia kapitału zakładowego poniosła koszty innych czynności takich jak sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń itp. W drodze przeprowadzonej subskrypcji nowowyemitowane akcje zostały w pełni objęte i opłacone, w wyniku czego wzrósł kapitał zakładowy Spółki. Pytanie jest następujące: Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu w/w usług zwiazanych z realizacją podwyższenia kapitału zakładowego ?

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie przepis art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z zamiarem podwyższenia kapitału akcyjnego (akt notarialny, koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) stanowią koszt uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki Akcyjnej z dnia 27.12.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Spółka zamierzała dokonać podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom. Na powyższe działania poniosła ...

Czy wydatki poniesione na nabycie akcji własnych stanowią koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji? Jaka jest wysokość wydatków na nabycie akcji serii C–czy przyjąć wartość rynkową akcji serii C z dnia ich nabycia przez Spółkę, czy wszystkie wydatki Spółki na nabycie akcji przyporządkować akcjom serii G i H?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie z dnia 4 października 2004 r. Jak wynika ze stanu faktycznego Spółka dokonała emisji akcji serii G ...

Stan faktyczny Spółka zamierza wejść na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w celu pozyskania środków finansowych na rozbudowę mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa. Środki finansowe pozyskane z emisji publicznej akcji służyć będą realizacji celów opisanych w prospekcie emisyjnym:• podniesienie jakości produkowanych wyrobów spirytusowych,• obniżenie kosztów produkcji wyrobów, zakup producentów wyrobów spirytusowych ( w szczególności producentów wyrobów posiadających silną pozycję na rynku wódek czystych /gatunkowych ) lub znaków towarowych dotyczących wyrobów spirytusowych,• inwestycje w środki trwałe, pozwalające Spółce wejść w nowy segment działalności – produkcję napojów o niskiej zawartości alkoholu,pozyskane zostaną w drodze publicznej emisji akcji Spółki. W roku 2004 w związku z planowaną emisją Spółka poniosła niezbędne koszty doradztwa prawnego, finansowego, przygotowania prospektu emisyjnego, koszty oferowania papierów wartościowych, w tym kampanii medialnej, a także stosowne opłaty notarialne, sądowe i giełdowe. W dniu 10 grudnia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Spółki do publicznego obrotu.W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, że w związku z planowanym wejściem na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, poniosła następujące wydatki:- usługi doradcze i audytorskie,- usługi przygotowania i przeprowadzenia kampanii medialnej,- usługi doradztwa prawnego,- usługi doradztwa finansowego i opłaty ewidencyjne. Czy będą one stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia pod warunkiem racjonalnego i właściwego ich udokumentowania?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 05. 01. ...

Stan faktyczny: W 1998 roku zakupiłam akcje zwykłe imienne P. S.A. za kwotę 2.052,50 zł, które zostały złożone w K. S.A., a następnie w 2004 roku dokonałam sprzedaży tych akcji uzyskując przychód w wys. 7.799,50 zł. Pytanie Strony: Czy od wartości sprzedanych akcji jestm zobowiązana uiścić podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w uzupełnionym wniosku z dnia 14.02.2005 r.- uzupełnienie w dniu 11.03.2005 r.- o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisó ...

Czy poniesione przez spółkę akcyjną wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie oferty emisji akcji, sporządzenie prospektu emisyjnego oraz promocję oferty sprzedaży akcji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Stan faktyczny: W październiku 2003r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 3.250.000,- zł w drodze emisji 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 5 zł każda. Akcje zostały sprzedane za cenę 27 zł jedna akcja. Z tyt. sprzedaży akcji spółka pozyskała środki pieniężne w kwocie 17.550.000, ...

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r..

Postanowienia Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz.60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 kwietnia 2005 / data wpływu 18.04.2005 dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych oraz niektórych inny ...

Pytanie dotyczy interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 52 pkt. 1 lit b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r.

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /jt. Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2005 /data wpływu 05-04-2005/ uzupełnionego 11.05.2005r. dotyczącego interpretacji art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Generowanie strony w 108 ms