Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty funkcjonowania

Czy wydatki poniesione w związku z emisją akcji oraz połączeniem z innymi podmiotami stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zarachowania)?

Weryfikując na podst. art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr US 72/ROP1/423/249/MP/04 z dnia 27.04.2004r., stwierdza się co następuje: W kwestii interpretacji art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn ...

1. Czy mogę fakturę wystawioną przez adwokata wpisać w swoje koszty w związku z prowadzoną działalnością? Będąc w pracy w miejscowości (...) uczestniczyłem bezpośrednio w wypadku samochodowym, gdzie to niesłusznie postawiono mi zarzut spowodowania wypadku. Wówczas w zaistniałej sytuacji niezbędny był obrońca. 2. Czy koszty mojej korespondencji (przesyłek pocztowych) związanych z pracą, są moimi kosztami? (udokumentowane potwierdzeniami nadania na których są tylko dane adresata - przyp. US)

1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu zdefiniowane zostało w zdaniu pierwszym art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienio ...

Czy od dnia 1 maja 2004 r. prawidłowe jest refekturowanie przez Spółkę kosztów eksploatacji lokalu, a tym samym obciążanie najemcy stawką podatku w wysokości 22 % (za wynajem oraz za media)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 08 kwietnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka w ramach prowad ...

" Czy wydatki poniesione przed zgłoszeniem rejestracyjnym działalności gospodarczej są kosztem uzyskania przychodu ?"

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r-Ordynacja podatkowa( DzU Nr 137,poz.926 z pózn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowegow Białymstoku informuje : Pismem z dnia 11-10-2004 r zwróciłasię Pani z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego,przedstawiając następujący st ...

Pytanie Spółki dotyczy kwestii w jaki sposób przyporządkować do poszczególnych miesięcy roku podatkowego koszty związane z produkcją i dystrybucją ciepła oraz koszty ogólne prowadzonej działalności.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła oraz zarządzanie infrastru ...

Podatnik pyta, czy wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania rachunku bankowego pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście stosownie do postanowień art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Z ...

Osoba fizyczna będąca podatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi stomatologiczne we własnym lokalu. Budynek, w którym znajduje się lokal jest administrowany przez wspólnotę mieszkaniową nie będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wspólnota obciąża właścicieli lokali kosztami zużytych mediów na podstawie wskazań podliczników. Podatniczka podnajęła lokal podmiotowi, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zainstalowała podliczniki pozwalające na ustalenie faktycznego zużycia poszczególnych mediów przez najemcę. W ocenie podatniczki, przyjmując całość kosztów mediów i wystawiając fakturę VAT wysokość tych kosztów w sposób nieuzasadniony wzrośnie o podatek VAT, co jest niebagatelną kwotą przy braku możliwości jej odliczenia. Podatniczka proponuje dokonanie podziału kosztów zgodnie z odczytem podliczników i uznanie się notą i oryginałem rachunku w części zużytych mediów na własne potrzeby. Najemca, natomiast zostanie obciążony notą na pozostałą kwotę i kopią rachunku pierwotnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przepisach art. 7 i 8 ustawy ustawodawca określił, co rozumie się przez odpłatną dostawę i odpłatne świadczenie usług. Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ...

W styczniu 2005r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom premii rocznej - nagrody dla pracownika za nienaganne wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych w 2004r., niezależnej od wypracowanego zysku. Do kosztów którego roku podatkowego zaliczyć należy przyznane i wypłacone w styczniu 2005r. premie dla pracowników za rok 2004?

W dniu 17.01.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w styczniu 2005r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom premii rocznej. Niniejsza premia jest formą nagrody dla pracownika za nienaganne wypełnianie swoich obowiązków pracowniczych w 2004r. Nie jest ona ...


Czy podatek należny może być obnizony o podatek naliczony od ponieisonych wydatków w Polsce na rzecz Oddziału w Niemczech?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z ponoszonymi kosztami związanymi z utrzym ...

Generowanie strony w 11 ms