Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prospekt emisyjny

Czy wydatki poniesione w związku z emisją akcji oraz połączeniem z innymi podmiotami stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zarachowania)?

Weryfikując na podst. art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr US 72/ROP1/423/249/MP/04 z dnia 27.04.2004r., stwierdza się co następuje: W kwestii interpretacji art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn ...

Czy poniesione przez Spółkę koszty związane z emisją akcji są kosztem uzyskania przychodów w Spółce niezależnie od ujęcia księgowego.

Organ podatkowy odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że podziela stanowisko spółki odnośnie uznania za koszt uzyskania przychodów, kosztów związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, opłat notarialnych i prawnych. Zgodnie z a ...

Czy poniesione w/w wydatki na opłatę notarialną, skarbową, doradztwo, koszty sporządzenie prospektu emisyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje: Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, ze XXX S.A. podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, ponosząc w związku z tym wydatki związane z doradztwem, opłatami notarialnymi i skarbowymi, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego. Pytanie brzmi: czy poniesione w/w wydatki stanow ...

Czy poniesione w/w wydatki na opłatę notarialną, skarbową, doradztwo, koszty sporządzenie prospektu emisyjnegi stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje: Spółka w zapytaniu przedstawiła następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie: XXX S.A. w sierpniu 2004 roku podwyższyła kapitał zakładowy poprzez emisje nowych akcji. Akcje zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy po cenie nominalnej. W procesie tym Spółka poniosła koszty sporządzenia aktu notarialnego z Walnego Zgromadzenia A ...

Stan faktyczny: W 1998 roku zakupiłam akcje zwykłe imienne P. S.A. za kwotę 2.052,50 zł, które zostały złożone w K. S.A., a następnie w 2004 roku dokonałam sprzedaży tych akcji uzyskując przychód w wys. 7.799,50 zł. Pytanie Strony: Czy od wartości sprzedanych akcji jestm zobowiązana uiścić podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w uzupełnionym wniosku z dnia 14.02.2005 r.- uzupełnienie w dniu 11.03.2005 r.- o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisó ...

Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (opłaty notarialne i sądowe, usługi prawne i doradcze, koszty sporządzenia druku i dystrybucji prospektu emisyjnego, opłaty giełdowe, koszty oferowania papierów wartościowych, itp.) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), uwzględniając brzmienie art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) ?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z zapytaniem: Czy koszty związane z dodatkową emisją akcji dla uprawnionych pracowników (w p ...

Czy wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału Spółki poprzez emisję akcji oraz ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (pod rządami uprzednio obowiązującej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki związane z przygotowaniem i wdrożeniem podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na publicznym rynku giełdowym w Polsce, tj. opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, giełdowe, opłaty ponoszone w związku z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu giełdowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, p ...

Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z jej wejściem na giełdę w celu uzyskania kapitału na prowadzenie działalności gospodarczej - koszty obsługi firmy konsultingowej wprowadzającej na giełdę, konsultacje różne, usługi prawnicze, audyt podatkowo-rachunkowy, koszty prospektu emisyjnego, koszty biura maklerskiego, koszty ogłoszeń, reklamy i public relations są kosztami uzyskania przychodów? W związku z wejściem na giełdę planowana jest emisja akcji.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 33 ms