Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: izby gospodarcze

Czy w związku z wystawieniem faktur VAT podmiot jest zobowiązany do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług?

Izba Gospodarcza realizuje swoje cele statutowe – nie prowadzi działalności gospodarczej. Jako osoba prawna nie będąca podatnikiem podatku VAT – zajmująca się działalnością gospodarczą w zakresie udzielania pomocy finansowej, organizacyjnej, doradczej i prawnej członkom izby - wystawiła faktury VAT ze stawką zwolnioną za koszty zorganizowania szkolenia (usługa edukacyjna symbol PKWiU 8042). Wielko ...

Zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60), art.17 ust.1 pkt 40 ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz.U. Nr54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie z dn.14.03.2005r. na postanowienie Naczelnika ...

czy izby gospodarcze reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalnosci wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, mogą korzystać ze zwolnienia swoich dochodów z opodatkowania na zasadach okreslonych w art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia 18.02.2005 r. (wpływ do Urzędu 28.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwol ...

Czy zwolnienie od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy składek członkowskich członków izby gospodarczej w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą?

Podatnik, jako izba gospodarcza, jest organizacją członkowską samorządu reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych. Statut określa między innymi podstawowe zadania, do których należą: - działanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wdrażanie opinii o ...

czy składka na rzecz międzynarodowych organizacji europejskich ( do których prznależność podatnika nie jest obowiązkowa ) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Krajowej Izby Gospodarczej "P", na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście Nr 1436/1BP/423/Int.56/2005z dnia 06.12.2005r., w sprawie uznania za ...

Czy otrzymane przez Stronę składki członkowskie, w części nie przeznaczonej na działalność gospodarczą, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (do 31.12.2004r - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 13).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t ...

Wątpliwości Zakładu budżetowego budzi, czy składka na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, p ...

Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów izby na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowego od osób prawnych jak i możliwość zwolnienia składek na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 wymienionej ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1,§ 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007r..w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki bezpośrednio ponoszone przez Spółkę na składki członkowskie opłacane za swoich pracowników z tytułu ich przynależności do izby samorządu zawodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na refundację zapłaconych przez pracowników składek członkowskich z tytułu ich przynależności do izby samorządu zawodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Generowanie strony w 5 ms