Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawa wewnątrzwspólnotowa

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować zaliczkę w wysokości 25 % ceny na poczet wewnętrzwspólntowej dostawy towarów? Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi handel wewnątrzwspólnotowy z podatnikami VAT z Unii Europejskiej. Na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów otrzymała zaliczkę według zawartego kontraktu w wysokości 25% ceny towaru, który w kraju opodatkowany jest stawką 7%, natomiast w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, po spełnieniu warunków określonych ustawą o podatku od towarów i usług, można zastosować stawkę 0%

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie n/w przepisy ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535):- art.20 ust. 3 zgodnie z którym - jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatko ...

Pytanie dotyczy możliwości zastosowania stawki 0% w odniesieniu do sprzedaży tkanin do kontrahenta holenderskiego, w sytuacji, gdy towar nie wyjeżdża za granicę, lecz w innym zakładzie w Polsce zostaje poddany procesowi przerobu i stamtąd - przetworzony - wyjeżdża za granicę tj. do odbiorcy w Holandii.

Definicja wywozu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały uregulowane w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług( Dz.U.Nr 54, poz. 535 ). Zgodnie z w/w przepisem przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium pa ...

Czy nabycie samochodu na terytorium Niemiec przed dniem 01.05.2004 r. ( w m-cu 02/2002 r. ) a nastepnie sprowadzenie go na terytorium RP po dniu 01.05.2004 r. jest wewnatrzwspólnotowym nabyciem towaru podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ) podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa wyżej, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku do ...

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz 535), Spółka ma wątpliwości co do stosowania 0% stawki podatkowej w odniesieniu do usług pośrednictwa, usług agencyjnych związanych bezpośrednio z eksportem towarów m. in. do krajów Unii Europejskiej.

Odpowiadajac na zapytanie Spółki z dnia 21.04.2004 roku (wpływ do Urzędu 27.04.2004 roku), uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 roku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej opodatkowania usług bezpośrednio związanych ...

Podatnik świadczy usługi pośrednictwa w dostawie towarów, która ma miejsce na terytorium Polski. Nabywcą tej usługi jest podatnik państwa członkowskiego, który jest zidentyfikowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Niemczech oraz podał swój numer identyfikacyjny do przeprowadzanych transakcji. Honorarium jest otrzymywane w formie prowizji. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kra ...

Czy w przypadku zakupienia towaru przez podmioty zagraniczne (w tym wymienione w art. 13 ust.2 ustawy o VAT) w jednej z hal, w których Spółka prowadzi sprzedaż hurtową, a następnie wywiezienia tegoż towaru we własnym zakresie przez kupującego, należy taką sprzedaż uwzględnić w informacji podsumowywującej, o której mowa w art. 100 ust. 1ustawy o VAT?

Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada na terytorium kraju sieć hal, w których prowadzi sprzedaż hurtową towarów. Kontrahentami jej zarówno są polskie podmioty gospodarcze jak i podmioty zagraniczne, w tym pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE, jednakże nie dysponuje wiedzą , czy zakupiony przez klientó ...

Jakie dane winny być zawarte na fakturach dokumentujacych wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie z dnia 19.05.2004r. informuję: Ze złożonego wniosku wynika, że wnosi Pani o udzielenie informacji dot. danych jakie winny być zawarte w fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w §, § 12, 28 i 30 rozporządzenia Ministr ...

Faktura VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...

Czy do zastosowania 0% stawki VAT przy dokonywaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wystarczą następujące dokumenty:1.Specyfikacja towarowa, potwierdzająca czas i miejsce załadunku z własnoręcznym podpisem odbierającego. 2.CMR-list przewozowy odbiorcy wypełniony przez dostawcę z lewej strony druku,z podpisem i pieczątką odbierającego. 3.kontrakt zawarty z odbiorcą. 4. instrukcja wysyłkowo-załadowcza. 5. faktura z numerem NIP kupującego i sprzedającego

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz.U.Nr.137, poz.926 ze zm.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu odpowiada: Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w rożnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określone są mianem dostaw wewnątrzwspólnotowych .Dostawa ta stosownie do art.42 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towa ...

Generowanie strony w 2 ms