Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poczta elektroniczna

W jaki sposób udokumentować poniesione wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, ogrzewania itp. stanowiące koszty uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli opłaty dotyczące tych wydatków dokonywane są pocztą elektroniczną?

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz..U. z 2000 roku Nr.14 poz.176 z póżn. zm / kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego żródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, mające ścisły związek między ich poniesieniem , a powstaniem lub zwiększeniem przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 ust.1 tej ...

Czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów istnieje możliwość przesyłania kontrahentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oryginałów faktur drogą elektroniczną (na skrzynki pocztowe) zamiast tradycyjnej formy, korzystając z usług pocztowych?

W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 29.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 4.05.2004 r.): czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) istnieje możliwość przesyłania kontrahentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oryginałów f ...

Jaka stawką VAT opodatkowane jest wydawanie prasy obejmującej m.in. wysyłanie raz w tygodniu do wszystkich prenumeratorów gazety internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, informuje: Z zapytania Spółki wynika, iż jej działalność polegająca na wydawaniu prasy obejmuje m.in. wysyłanie raz w tygod ...

dotyczy dokumentów uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.08.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 12.08.2004 r., bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, uprzejmie informuje: 1. Z przedsta ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług sieci poczty elektronicznej (PKWiU 64.20.17) na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 07.04.2004 r. w sprawie wyjaśnienia, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży usług sieci poczty elektronicznej w zakresie wymiany danych i wiadomości (PKWiU 6 ...

Czy na podstawie rachunku dokumentującego nabycie usług, wystawionego w języku polskim i w walucie polskiej oraz przesłanego drogą elektroniczną przez dostawcę usług wewnątrzwspólnotowych, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczając 22 % podatek VAT oraz odliczyć na tej podstawie VAT naliczony?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 15.03.2005 r. wpłynął wniosek Spółki z dnia 14.03 ...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje towar na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia do kontrahenta. Za zakupiony towar otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, do której załączony zostaje dokument WZ wystawiony przez kontrahenta przy odbiorze towaru. Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną. W ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotrzymanej drogą elektroniczną

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Firmy XXX Sp. z. o.o. przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

Jakie dokumenty należy mieć i jak należy postąpić przy zakupie przez Internet oprogramowania i materiałów informacyjnych (książki) i płatności za pomocą karty płatniczej (faktura jest przesyłana e-mailem), aby można odliczyć podatek VAT i zakwalifikować go do kosztów uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 kwietnia 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.04.2005r.) Firmy "V-M" Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanawia, że przedstawione stanowisko w sprawie opodatkowania usług elektronicznych jest prawidłowe. UZ ...

Czy specyfikacja faktur korygujących przesłana drogą elektroniczną przez nabywcę stanowi potwierdzenie odbioru tych faktur, dające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. ze zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2006r. w sprawie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. U ...

Generowanie strony w 12 ms