Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: salon gier

Czy obroty osiągane z gier na urządzeniach zręczniościowych bedą podlegały ewidencji na ksaie rejsetrującej.?Czy i od kiedy rozpocząć ewidencję obrotów opodatkowanych na kasie rejestrującej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 111 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż podatnicy dokonujący sprzedaży na ...

Czy zmiana lokalizacji salonu gier w trakcie okresu rozliczeniowego powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego?

Zgodnie z art. 42 a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier są obowiązane do składania deklaracji podatkowych, obliczania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, z zastrzeżeniem ust. 3. Właściwość miejscową organów poda ...

dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług gier: bilard, telewizyjnych, na automatach zręcznościowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana wniosek z dnia 28.09.2004 r., uzupełniony pismem z dnia 18.10.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki opodatkowania ...


W jakim terminie Spółka ma prawo rozliczenia podatkowego kosztów poniesionych w związku z otrzymanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w poszczególnych salonach gier oraz czy ma prawo do odniesienia ich w koszty w roku poniesienia czy też w roku, w którym zaczyna obowiązywać zezwolenie na poszczególny salon?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.10.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.10.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.11.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 15.11.2005r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

dotyczy zastosowania art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy rozliczaniu kosztów związanych z zakupem automatów o niskiej wygranej oraz opłat za zezwolenie

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6, art. 16a - 16m ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2006 r. (data wpływu do tut. organu po ...

Podstawą opodatkowania podatkiem od gier, zgodnie z art. 42 pktó ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach -obecnie o grach i zakładach wzajemnych, jest w grach na automatach - kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier. Przez „kwotę wpłaconą do kasy" należy rozumieć także kwotę wpłaconą obsłudze automatu jak również skredytowaną przez obsługę automatu (pracownika salonu).

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 czerwca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę PRU F. Spółki z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2004 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za okres od 1 do 10 maja 2003 r. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż z niebudzących wątpliwości i niespornych ust ...

Zapytanie Podatnika dotyczy możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatku z tytułu opłaty za udzielone zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w sytuacji gdy faktycznie nie rozpoczęto działalności w tym zakresie na tym terenie z powodu uchylenia ww. zezwolenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2005r., uzupełnionym pismem z 11 stycznia 2006r. Podatnik zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatku poniesionego przez Spółkę tytułem opłaty za udzielone zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w sytuacji gdy ...

W przypadku zawierania zakładów wzajemnych w imieniu "T" S.A. pośrednik podlega regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a osoba bezpośrednio obsługująca zakłady musi uzyskać świadectwo zawodowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Czy jednorazową opłatę za udostępnienie na zasadach wyłączności sieci punktów gier Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia, czy należy tą opłatę rozłożyć proporcjonalnie na cały okres trwania oddzielnie podpisanych umów najmu lokali (umowy zawierane są na czas nieokreślony)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 176 ms